RROK BERISHA :“NENE TEREZA –SHPIRTI I DRITES SE AMSHUAR”


Rrok Berisha

SHQIPJA JONË


Simbol mirësie
Dashurisë njerëzore kuptim i dhe

Simbol qëndrese
Ti
Nga vetmia njeriun e shpëtove nga përbuzja
  
Je dashuri
Humanizmin e gjenit tënd
Tej botës përçove
Zotin tënd
Kudo kurdo shqip

Rrënja ime Ti
Shenjtëreshë Nënë e botës
Ti
Nënë e Dashurisë, Nënë e Dashurisë
 

OUR EAGLE


Symbol of goodness
To the humankind love you gave a meaning

Symbol of resistance
You
Saved the human from loneliness and contempt

You are love
The humanism of your gene
You carried all over the world
Your God
Anywhere anytime in Albanian

You my root
A sanctuary Mother of the world
You
Mother of Love, Mother of Love


 II (SHPRESË DRITE)


Ti shpresë drite plot
Që pastron mendjen dhe zemrën nga e keqja
Ku je Ti
Aty
Nuk ka vend Urrejtja,
Aty
Nuk ka vend  mëria
Aty
Lulëzon shpresa për jetë

Ringjalljen e kërkove përmes lutjes
Edhe për  ne kur kishim humbur rrugën
Edhe atëherë kur  fjalën Zot
Tentuam ta zëvendësojmë me  idhuj të rrejshëm
Ti ishe më ne, bashkë me uratën

Edhe pse të mohuam
Asnjëherë nuk ndale lutjet
As dashurinë për gjenin tënd
I qëndrove besnike rrënjës
Shqipja jonë,
Pushtove kaltërsitë e gjithësisë
Ti drita e botës vetë
Sofër plot dashuri

II (LIGHT’S HOPE)


You are a full light’s hope
Who cleans up the mind and the heart from the Evil                                                                           
Where you are
There
Hatred has not a place
There
Grudge has not a place
There
Hope for life blossoms

Through prayer you asked for revival
Even for us when we lost the way
Even then when we tried
To replace the word God with the false idols
You was with us, and with the benediction

Although we have denied you
You never stop your prayers
Nor the love for your gene
You stayed loyal to your roots
Our Eagle

You conquest the blue colors of the universe
You the light of the world itself
A table full of love
TOKË KATEDRALESH


E shndërruar në rërë
Epe lavdie të robëruarve u thure

S’ka më formulë pagëzimi

Renegatët shkruajnë biografinë tonë
Sot
Asgjë reale
Pos vdekjes

Tokë katedralesh
Uni im A LAND OF CATHEDRALS


Transformed into sand
The epic poems of glory you knitted to the enslaved

There is not more a formula of baptism

The renegades write our biography
Today
Nothing real
Except death

A land of the cathedrals
My ego
 II (RIKTHIM NGA VETVETJA)


Madhështia
Ndërtuar mbi themelet e rrënuara
Rikthim nga vetvetja
Gjithë në mund arkeologu
Në kërkime të rrënjës
Pas gjumit të rëndë

U zgjuam më pastaj
Të gjithë përnjëherë filluam
Ta flasim e kuptojmë formulën e pagëzimit
Të vjellim groshën e ardhacakëve
Ta kërkojmë e çmojmë
Identitetin tonë
Në themele të tempujve
E katedraleve të rrënuara

Me lutje, prarove
Gjithë ata që u mashtruan nga lajka, fama dhe pasuria 
Duke e pasur të përdhunuar identitetin e vet...
Urata ishte  fuqia
Për rikthim në grigjën e dashurisë


II (A RETURN TOWARDONESELF)


The grandiosity
Built on the ruined foundations
A return toward oneself
Always at difficulty the archeologist
In the searchings of the root
After a sound sleep

We woke up then
We started all at once
To speak and understand the formula of baptism
To vomit the money of the newcomers
To search and evaluate
Our identity
On the foundations of the temples
And of the ruined cathedrals

With prayers, you glow a golden light
To everyone who was deceived by the flatter, fame and
                                                                    the wealth
Having violated their identity...
The benediction was the power
For a return to the flock of love

III (GJITHÇKA MUND TË JETË E BUKUR)


Do të jetë kënaqësi
Kur do të fillojmë
Ta shkruajmë biografinë tonë
Pa paragjykime

Gjithçka sërish mund të jetë  e bukur,
Në këtë tokë Katedralesh të rrënuara
Në këtë tokë dhembjesh e varresh
Në këtë tokë lashtësie – fisnikërie e dashurie
Në këtë tokë Dardane-të shpirtit tënd të Madh,
Nënë e Madhe


III (EVERYTHING CAN BE BEAUTIFUL)


It will be a pleasure
When we will start
To write our biography
Without prejudices

Everything again can be beautiful,
In this land of the ruined Cathedrals
In this land of graves and pain
In this ancient land – of generosity and love
In this land of Dardania – of your great soul,
Great Mother
VLERËSUAN MADHËSHTINË TËNDE

/ Nënës Terezë, me rastin e ndarjes së Çmimit  Nobel për Paqe, Osllo, 10 dhjetor 1979 /

Përkushtimi Yt për njeriun
Mundi sëmundjet e kohës: botën e sëmurë mundi
Dhe trupin e shpirtin tënd të ndarë
Në hartë urate - dashurie bashkove

“Një është gjaku im,” the

E dashuruar në Dashurinë
Shpresën për rilindje
Sërish ndeze në ne

Ti
Engjëll roje e qytetërimit të dashurisë

YOUR MAJESTY IS PRAISED

/To the Mother Teresa in the case of giving her Nobel Prize award for Peace, Oslo, 10 December 1979)/

Your commitment to human
Turn down the diseases of time: the ill world
Your separated soul and body
You united in a love-benediction map
           
“One is my blood,” you said

Beloved in Love
You awakened in us again
The hope for renaissance

You
Angel guard of civilization of love
II ( RINGJALLJA)


Lutjet e  tua  më të fuqishme se diktaturat
Rikthejnë besimin e njeriut të humbur

Vepra jote hyjnore
Besimin e humbur në njeriun e ringjall
Në dashuri

II (THE REVIVAL)


Your prayers more powerful than dictatorships
Reinstate human’s lost faith

Your divine work
Revives the lost faith in the human being
In love

II (VASHA E DARDANISË)


Ti je virgjëresha e paqes
Kombet e botës përkulen para mirësisë Sate
Ja Sot
Nga froni, i të nderuarve në Osllo
Nderohesh me Çmimin Nobel
Nga ky fron i laureatëve
Vashë e Dardanisë së Madhe
Nënë e Paqes, e Dashurisë së Botës së Madhe
Botërisht kumbuan fjalët

“Jam shqiptare,
Pjesë e vlerave te rrënjës
Të një kombi të lashtë,
Të copëtuar e  ndarë në disa harta...

Jam shqiptare!”


III (THE MAIDEN OF DARDANIA)


You are the virgin of peace
Nations of the world bow down before Thy grace
Here Today
From the throne of the most honored persons in Oslo
Honored you are with the Nobel Prize
From this throne, of the honored ones in Oslo
Lass of the Dardania Kingdom
Mother of Peace and Love, of the Great World
The words sounded publicly:

"I am Albanian,
Part of the root values
Of an ancient nation,
Chopped and divided into several maps ...

I'm Albanian! "


IV (NGUSHËLLIMI DHE SHPRESA)


Vepra jote
Bashkë me lutjen
Janë më të fuqishme se diktatura
Shpartallojnë perden e hekurt
Rikthejnë besimin e  ndaluar në Zot
Dhe gjithë madhështia
Është një lidhje e ngushtë
Në mes të tokës dhe hyjnores

Dhe u bëre e fuqishme, ndaj së keqes e së mirës
Me lehtësi përballon sfidat e kohës së vrarë
Duke u bërë më e fuqishme se armatat
Se qeveritë, se armët që vrasin
Se  atomi
Ngase lutja jote nuk vret, nuk mallkon
Por forcon shpresën, jep forcë
Ringjall, shëron.

Nënë e dashurisë
Në çdo sekondë
Ke miliona dhurata, mirënjohje
Paqja je vetë
Je dashuria
Kënga dhe loti
Je ngushëllimi dhe shpresa
Drita e lirisë
Të përkulemi me  respekt-Nënë Tereze
S’ na përbuze, na fale
Edhe pse të urrejtëm dhe të mohuam.

  IV (THE CONDOLENCE AND THE HOPE)


Your work
Along with prayer
Are stronger than dictatorship
Shatters the iron curtain
Reinstates forbidden faith in God
And all the greatness
It is a close relationship
In between the earth and the divine

And it made you strong, against the evil, or the good
Easy confronting with challenges of the wounded time
By becoming more powerful than armies
Governments, the weapons that kill
Stronger than the atom
Because your prayer does not kill, does not curse
But strengthens hope, gives power
Revives, heals

Mother of love
At each second
You have the millions of gifts, of gratitude
You are the peace itself
You are the love
The song and the tear
You are the condolence and the hope
The freedom’s light
We bend down with respect in front of you
      Mother Teresa
You didn’t scorn us, you forgave us
Even though we hated you and denied you
V (PROFECIA)


Je profecia
As pushtete
As qeveri
Rruga e vetme Ti

                                          V (THE PROPHECY)


You are a prophesy
Neither a political power
Nor a government
The only right way you areIDENTITETI


Gjergji, Bogdani, Naimi, Fishta, Gjeçovi
Nënë Tereza...

Farkuar në zjarre dhimbjesh dashurie
Përbaltur nga të çmendur urrejtës të Dashurisë përgjakur

Lashtësia...
Na beko Nënë
Agimi ynë i përjetshëm

THE IDENTITY


Gjergji, Bogdani, Naimi, Fishta, Gjeçovi
Mother Teresa...

Forged in the fires of love pain
Soiled with mud by the crazy beings filled with hate of
        the blooded Love

Antiquity...

Bless us Mother
Our eternal dawn

Comments

Popular posts from this blog

AKADEMIK PROF. DR HAKIFBAJRAMI PH.D : GRUSHTSHTETI IDYTËNDAJKOSOVËS( PAS 23 MARSIT 1989) MË 25 MARS 2020

Legjenda e Mujit dhe Halilit