2020-01-05

AHMET MALOKUProf. Dr. Ahmet Maloku, PH.D është i lindur në Lisockë, Komuna e Kamenicës.

Shkollimin fillorë dhe të mesëm e ka përfunduar në Gjilan me sukses shembullor, për të cilën disa herë është shpërblyer.

Fakultetin e shkencave të kriminalistikes i ka përfunduar me notë mesatare 9.89, në Fakultetin e Kriminalistikës, drejtimi: Kriminologjisë dhe Studimet e Sigurisë, të Universitetit të Sarajevës, në katedrën e kriminalistikes, ku fitoi titullin kriminalist i diplomuar.

Fakultetin Juridik (me notë mesatare prej 9.50) dhe studimet master (me notë mesatare prej 9.00), i përfundoi në Fakultetin Juridik të kolegjit “AAB- RIINVEST” të Prishtinës.

Për suksesin e treguar gjatë studimeve ishte bursist si studenti më i mirë i gjeneratës së tij.

Prof. Dr. Ahmet Maloku në studimet pasuniversitare ka përfunduar dy doktorata: Doktoratën e parë e ka përfunduar në Universitetin e Travnikut - Bosnje dhe Hercegovine, në Fakultetin Juridik, të katedrës penale, me temë: “Bashkëpunimi ndërkombëtar për luftimin e krimit të organizuar transnacional” me Mentor - Prof. Dr. Nedžad Korajlić, ku mori titullin, doktor i shkencave juridike në fushën penale. Kurse doktoraturën e dytë e ka përfunduar në Universitetin publik e Sarajevës - Bosnje dhe Hercegovine, në Fakultetin e kriminalistikës, Kriminologjisë dhe Studimet e Sigurisë, ne katedrën e Kriminologjisë, me teme “Dezorganizimi social dhe karakteristikat e kriminalitetit në rajonin e Gjilanit (Kosovë) në periudhën 2010-2014”, me Mentor: Prof. Dr. Alisabri Šabani dhe ka marrë titullin doktor i kriminologjisë, që njëherit bëhet doktori i parë i kriminologjisë në Kosovë, e në trojet shqipfolëse.

Me 13 nëntor 2018 prof.dr. Ahmet Maloku ka përfunduar specializimin dhe është certifikuar nga Ohio Northern University - SHBA, ne pedagogji ligjore. Më shumë se dhjetë vite është profesor në institucione të ndryshme të arsimit universitar në Kosovë, si dhe jashtë Kosovës; Ka punuar profesor në fakultetit juridik në Kolegjin “Gjilani” në Gjilan nga viti 2012, ndërsa dekan i këtij fakultetit ka qene nga 1 tetori i vitit 2013 deri me 30 shtator 2018.

Po ashtu është profesor universitar në studimet posdiplomike në nivelin master dhe doktorate në Universitetin e Travnikut, në fakultetin juridik në Bosnjë Hercegovine.

Kurse nga 1 tetori i vitit 2017 është zgjedhur profesor në Universitetin Internacional të Novi Pazarit, dega në Presheve.

Gjithashtu, nga 1 tetori i vitit 2018 (e tutje), është profesor në kolegjin “ILIRIA”- Prishtinë, ku e mbanë edhe pozitën e Rektorit në kolegjin “ILIRIA”- Prishtinë.

Është anëtar i rregullt i disa asociacioneve shkencore ndërkombëtare.

Shkroi dhe botoi  disa libra: "Sociologjia "2019." Friga nga kriminaliteti",2019."Patologjia sociale",2019."Fjalor terminologjik i viktimologjisë",2019. si dhe  mbi 30 publikime shkencore dhe profesionale :

”Marrëdhënia ndërmjet veprës penale dhe dezorganizimit social”,2016; “Nasilje nad ženama u porodici u regionu Gnjilane” 2015;“Fear of Voilence and Criminality in the Region of Gjilan, Kosovo”. Punimi 2015, “Bashkëpunimi Ndërkombëtar Policor në luftimin e krimit të organizuar” 2015;“Kodi i të burgosurve” , 2015;“Të arriturat dhe sfidat e shteteve te ballkanit ne rruget e integrimit evropian”. 2015.;“Karakteristikat e organizatave kriminale transnacionale”,2016
“Alcoholism as a pathological social problem in the region of the municipality Gjilan-Kosovo
2015 .Etj.
No comments:

Post a Comment

Zekë S. Sinanaj (1957 - )

                                                            Zekë S. Sinanaj u lind më 2 korrik 1957 në fshatin Isniq të Deçanit. Ka mbar...