2020-01-12

Behlul Brestovci (1941-)
Rezultate imazhesh për behlul BrestovciProfesor Dr.Behlul Brestovci,Ph.D ,  lindi në Gjilan më 10 mars 1941.Shkollën fillore(1957) dhe gjimnazin e mbaroi në Gjilan(1961).Studimet në  Shkollë e Larte per Pedagoge Special  në Beograd(28 qershor 1965), ndërsa në Zagreb i kreu studimet për defektologji(6 janar 1968)

 U magjistrua në Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Zagrebit në " Shkencat kineziologjike"( 28 qershor 1975) më temën : "Analiza dalluese ne dimensionet antropometrike dhe motorike ne mes personave qe belbezojne dhe atyre qe nuk belbezojne",ndërsa disertacionin e doktoranturës (PH.D) për defektologji e mbrojti në Fakultetin e Defektologjisë në Zagreb(  23 maj 1979) më temën "Disa raporte ndermjet belbezimit, motorikes dhe anksiozitetit''.


Ishte Kryeredaktor i revistës "Acta defectologica" ( Zagreb, 1983–89).Punoi në Fakultetin e mjekësisë në Prishtinë si dhe në Fakultetin e Kulturës Fizike në Prishtinë , si docent nga 1982,

profesor inordinar në Zagreb dhe në Prishtinë nga viti 1998.Ka mbajtur mësim për studimet pasuniversitare në Zagreb,Prishtinë,Lubjanë dhe Tuzëll.Kryesisht prof.dr.Behlul Brestovci është marrë me diagnostifikimin e terapisë së të të foluritdhe është njeri prej shkencëtarëve më të njohur në ish Jugosllavi dhe tash në Kroaci dhe Kosovë.LIBRAT SHKENCORE E PROFESIONALE:1."BELBEZIMI - TE FOLURIT , INTELIGJENCA, ANTROPOMETRIA, MOTORIKA, ANKSIOZITETI" ( Monografi shkencore)Zagreb-Rijeka, 1986)

2."BELBEZIMI - TE FOLURIT , INTELIGJENCA, ANTROPOMETRIA, MOTORIKA, ANKSIOZITETI" ( Monografi shkencore,Lidhja e Shoqateve të Defektologëve të Kosovës ,Prishtinë , 1988)


3."DIAGNOSTIKIMI DHE REHABILITIMI I BELBEZIMIT" ( Monografi)


PROJEKTET KERKIMOR - SHKENCORE


1.' ANALIZA DALLUESE TE DISA DIMENSIONEVE ANTROPOMETRIKE E MOTORIKE TE PERSONAT ME PENGESA SOMATPSIKIKE DHE ATYRE PA PENGESA'1972-1973.(1972-1973)

2.'' HULUMTIM KOMPARATIV I AFTESIVE PSIKOLINGUSITIKE TE FEMIJET ME PENGESA SOMATOPSIKIKE 'artikulacije”(1976-1980)

3.''ANALIZA E VOKABULARIT DHE E GRAMATIKES NGA ASPEKTI LOGOPEDIK SI DHE PERPILIMI DHE EVALUIMI I I INSTRUMENTEVE MATES PER DIAGNOSTIKEN E TE FOLURIT , LEXIMI E SHKRIMIT'(1980-1985)

4.'FEMIJET DHE TE RINJT ME PENGESA NE ZHVILLIM NE SUAZA TE PROCESIT TE RREGULLT EDUKATIVO-ARSIMOR'(1980-1981)

5.'KARATERISTIKAT E RITJES DHE ZHVILLIMIT TE DIMENSIONEVE ANTROPOMETRIKE DHE MOTORIKE TE FEMIJEVE TE MOSHES 7 DERI 14 VJET NE KOSOVE DHE MUNDESITE E PERSHPEJTIMIT TE ZHVILLIMIT TE TYRE'“(1988-1989)

6.'PLANI GJENERAL URBANISTIK I PRISHTINES DERI NE VITIN 2000'(1981-1982)

7.'APLIKIMI I TEKNIKAVE KOMPJUTERIKE NE MENJANIMIN E SJELLJEVE TE PADESHIRUESHME NE AKTIVITETE ME PERSONA TE RETARDUAR MENTALISHT'(1990-1991)

8.'ÇRREGULLIMET E KOMUNIKIMIT FOLJOR TE FEMIJET E SHKOLLES FILLORE'“
(1991-1995)

9.'DIAGNOSTIFIKIMI I AFAZIONEVE'(1997)

10.'FEMIJET E KATEGORIZUAR ME TE META NE ZHVILLIM, ANALIZA DHE REALIZIMI I REKOMANDIMEVE TE KOMISIONIT PER KATEGORIZIM, SI DHE MUNDESIA PER PERPARIMIN E KESAJ VEPRIMTARIE NE KOSOVE'(1989)


L I S T A E P U N I M E V E

1. Definicioni i belbezimit ). Defektologija.

2. Belbezimi dhe degjimi i te folurit vetanak ,. Defektologija , 1972.

3.Te flourit e femijeve ne shkollen fillore, Defektologija , 1972

4. Parashikimi i intenzitetit te belbezimit I, Defektologija , 1975 

5. Parashikimi i intenzitetit te belbezimit II, Specijalnaškola , 1976 

6.ASPEKTET BASHKOHORE NE REHABILITIMIN E PENGESAVE NE TE FOLUR.Permbledhje punimesh nga DITET E PARA DEFEKTOLOGJIKE TE KOSOVES, Brezovice , 19 - 20. 1976 ( 26 f. )

7. Belbezimi dhe nderprerjet ne procesin e te folurit, Defktologija , 1976 

8. Klasifikimi i gabimeve ne te folur te personat qe belbezojne, Defektologija, 1977 .

9.Aplikimi i algoritmit te modifikuar te Johnsonit per grupimin heararkik te tingujve folur,Beograd, 1977 .
10.Disa karakteristika te Testit te Myklebustit per hulumti min e te shprehurit verbal me shkrim,Zagreb, 1978 .

11.Disa raporte ndermjet variablave kognitive dhe variablave te belbezimit, Zagreb,1978:303-8.

12.Analiza dalluese ne dimensionet antropometrike dhe motorike ne mes personave qe belbezojne dhe atyre qe nuk belbezojne,Zagreb , 1975.

13.Nderlidhjet ne mes belbezimit dhe statusit intelektual,më Koautorë : M. Ljubešić. Defektologija, 1979.

14.Diagostikimi i belbezimit, Symposia otorynolaringologica.

15. Disa aspekte te te shprehurit verbal dhe joverbal me peshe ne percaktimin e belbezimit,. Punimi i prezentuar ne Tubimin shkencor "Simpoziumi mbi belbezimin", Dubrovnik, 20-2 tetor 1977.

16. Çasje multidimensionale etiologjise se belbezimit). Koautore I.Krznar. Punimi i prezentuar ne "Simpoziumin mbi belbezimin", Dubrovnik,20-22 tetor ,1977. I botuar : Defektologija, 1985, 21 , 1 , 55 - 70.

17.Problemet terminologjike dhe te klasifikimit te crregullimeve ne te folur, Me autore.Punimi i prezentuar ne simpoziumin mbi çrregullimet zhvillimore ne te folur , Shkup-Oher,27-31 tetor 1978. Botuar: Defektologija , 1985

18. Disa karakteristika te femijeve me te folur jo mjafte te zhvilluar dhe statusi socio-ekonomik i familjeve te tyre). Koautore : L. Pašiček; Punimi i prezentuar ne tubimin shkncor si nen 17.

19.Kerkimet ne lemin e defektologjise : punimet nga Tubimi shskencor, Koautor B.Radovančić. Defektologija, 1979.

20.Disa raporte ndermjet belbezimit , motorikes dhe anksiozitetit,Disertacioni i doktorates. Zagreb, 1979. 

21.Dallimet ne sjellje anksioze ndermjet personave qe belbezojne dhe atyre qe nuk belbezojne,Defektologija , 1979 

22.Raportet kanonike ndermjet faktoreve motorik dhe antyre te anksiozitetit te personat qe belbezojne, Punimi i rradhitur ne Programin e "Kongresit nderkombetar mbi edukaten fizike dhe sportin" i mbajtur me 25 - 30 shtator,1980, ne Split e Braq,ne Kroaci. Punimi i botuar : Defektologija, 1980.

23.Dallimet ne testin e Illinoisit te aftesive psikolinguistike ne mes femijeve me çrregullime dhe atyre pa çrregullime ne nyjtimin e tingujve, Koautore M Ljubešić. Defektologija , 1981.

24.Paraqitja e nje rasti te te "heshturit"ne te folur, Koautorë: Lj. Pašiček. Defektologija, 1981 , 17 , 1-2 , 117 - 120.

25."Testi i plote" per percaktimin e qendrueshmerise se tingujve te nyjtuar ne forme jostandarde,. Defektologija, 1981.

26.Raporti diagnostik logopedik,  Më koautorë . Punimi i prezentuar ne simpoziumin "Diagnostika dhe preventiva logopedike" i mbajtur ne Bled ( Slloveni),1982.

27.MOTORIK - SPRACHE . Pjese e librit : Berger und Autorenkollektiv : REHABILITATIVE BEWEGUNGSERZIEHUNG,VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin, 1983 .

28.MOTORICHE AUFFALLIGKEITEN BEI STOTTEREN. Pjese ne librin : Berger und Autorenkollektiv : REHABILITATIVE BEWEGUNGSERZIEHUNG,VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin, 1983.


29.Krijimi i kushteve per integrimin e femijeve me retardime te lehta mendore ne kuader te shkolles se rregullt fillore., 1983.

30. FEMIJET DHE TE RINJET ME PENGESA NE ZHVILLIM NE PROCESIN E RREGULLT EDUKATIOVO- ARSIMOR).  Zagreb , 1980 .

31.Kongruenca e hapsirave faktoriale te aftesive psikolinguistike ne mes te femijeve me dhe pa çrregullime në nyjtimin e tingujve. Koautore M.Ljubešić: Defektologija, 1983.


32.Mundësite e aplikimit te Testit të Bostonit per diagnostikimin e afazioneve.Me koautorë. Sarajevë, 1983.

33.Hulumtimi i aftësive psikolinguistike te fëmijët me çrregullime në nyjtimin e tingujve).  Zagreb , 1982.

34.GJENDJA E EDUKIMIT, ARSIMIMIT DHE REHABILITIMIT TE FEMIJEVE DHE TE RINJVE ME PENGESA NE ZHVILLIM NE KSA TE KOSOVES. Material i pergatitur per LSPP te Kosoves; Seksioni i Arsimit, Prishtine.

35.GJENDJA DHE PERSPEKTIVA E ZHVILLIMIT TE EDUKIMIT DHE ARSIMIMIT TE FEMIJVE DHE TE RINJVE MENTALISHT TE RETARDUAR NE KSA TE KOSOVES. Buletini Informativ, Lidhja e Shoqatave te defektologeve te Kosoves, Prishtine, 1983 .

36.ELABORAT MBI THEMELIMIN E INSTITUCIONIT ARSIMOR PER PERGATITJEN E KUADROVE DEFEKTOLOGJIKE. Me koautore. Materiali i pergatitur per Komitetin e Arsimit dhe Fakultetin Filozofik ne Prishtine, Prishtine , 1981.

37.MBROJTJA E FEMIJEVE DHE TE RINJVE ME PENGESA NE ZHVILLIM DHE ME ÇRREGULLIME NE SJELLJE. Pjese e projektit : "PLANI I PERGJITHSHEM URBANISTIK I PRISHTINES DERI ME VITIN 2000" i realizuar ne Institutin Ekonomik ne Prishtine, Prishtine, 1981.

38.GJENDJA E KUADROVE DEFEKTOLOGJIKE NE KSA TE KOSOVES HDE PERSPEKTIVA E FORMIMIT TE TYRE. Buletin Informativ, LSHD e Kosoves, Prishtine , 1983.

39.RELACIONET NE MES TE BELBEZIMIT DHE MOTORIKES SE PERGJITHSHME. Punimi i prezentuar ne simmpoziumin ' Komunikimi foljor' i mbajtur me 14 - 16 dhjetor 1984 ne organizimi te Seksionit te Fonetikes Teorike dhe Aplikative ne Fakultetin Filozofik ne Zagreb. Botua : Acta DEFECTOLOGICA, 1985 .

40.Belbezimi - Monografi shkencor,Rijeka, 1986.

41.Belbezimi dhe anksioziteti. Punimi i dorzuar per botim ne revisten Acta DEFECTOLOGICA.

42.KRIJIMI I KUSHTEVE PER INTEGRIMIN E FEMIJEVE ME PENGESA NE ZHVILLIM ( E VEÇMAS TE ATYRE LEHTE TE RETARDUAR) NE SUAZAT E SHKOLLES SE RREGULLT FILLORE. Buletini Informativ, LSHD e Kosoves, 1983.

43.THE ALOMETRIC RELATIONSHIPS OF RADIOMETRIC PARAMETERS OF THE LONG BONES OF THE LIMBS. Me koautore. Punimi i prezentuar ne : XIIth INTERNATIONAL ANATOMICAL CONGRESS, London , 1985.

44.SPEECH DISORDERS - AN ADDITIONAL HINDRANCE IN EDUCATION AND INSTRUCTION IN BILINGUAL ENVIROMENT. Koautore D.Blagojević. Punimi prezentuar ne Tubimin shkencor nderkombetar : SYMPOSIUM ON EDUCATION OF THE HANDICAPPED CHILDREN AND YOUTH OF YUGOSLAV CITIZENS IN SWEDEN. , Brioni,  1985.

45.Shembulli në dallimin e mostrave te pershkruara me grup variablash kvalitative duke i patur parasysh perkufizimet konzistente lineare) Koautor B. Nikolić. Defektologija, 1985 , 21 , 2 , 81 - 88.

46.Disa karakteristika antropometrike dhe motorike te hendbollisteve te Kosoves. Koautor F. Çitaku. Punimi i prezentuar ne Kongresin e III te Pedagogeve te Kultures Fizike te Jugosllavise, Novi Sad , 1987.

47.Disa relacione ne mes te belbezimit dhe te dhenave encefalografike). Koautor: D. Novosel. Acta DEFECTOLOGICA, 1988 .

48.RAPORTET NDERMJET AFTESIVE PSIKOLINGUISTIKE DHE DISA VARIABLAVE TE TE FOLURIT TE FEMIJEVE ME ÇRREGULLIME DHE PA ÇRREGULLIME NE NYJTIMIN E TINGUJVE. Punimi i prezentuar ne simpoziumin : Takimet psikolinguistike 1986, i mbajtur ne Beograd, 3 - 4 tetor 1986. Botuar : Acta DEFECTOLOGICA, 1988.

49.BELBEZIMI - Te folurit , Inteligjenca , Antropometria , Motorika ,Anksioziteti. Lidhja e shoqatave te defektologeve te Kosoves, Prishtine, 1988 ( Monografi shkencore).

50.BELBEZIMI DHE AFTESITE KOGNITIVE. Punimi i pranuar per botim ne revisten PEDAGOGU, Prishtine.

51.NDERLIDHJET E 'FJALES DHE FJALISE SE PARE' ME AFTESITE KOGNITIVE. Punimi i prezentuar ne Kongresin e II te Logopedeve te Jugosllavis i mbajtur ne Prizren me 27 - 29 shtator 1989. Botuar : Acta DEFECTOLOGICA, 1989 .

52.APLIKIMI I SISTEMEVE KOMPJUTERIKE NE PROCESIN E DIAGNOSTIKIMIT DHE REHABILITIMIT TE ÇRREGULLIMEVE GJUHESORE. Punimi i prezentuar ne Kongresin e Dyte te Logopedeve te Jugosllavise i mbajtur ne Prizren me 27 - 29 shtator 1989.

53. Aplikimi i teknologjise kompjuterike ne rehabilitimin e personave me retardim te rende mental. Koautore : R. Fulgosi-Masnjak. Defektologija, 1991.

54.TESTI I BOSTONIT - INSTRUMENT PER DIAGNOSTIKIMIN E AFAZIONEVE. Acta DEFECTOLOGICA, 1991.

55.Shqiptimi i fjaleve ne tingull te caktuar te personat qe belbezojne , 1993.

56.Percjellja e disa parameterve ne terapine e belbezimit gjate aplikimit te programit elektromiografik si feedback biologjik. Koautore : D.Novosel e T. Prizl., Portorož, 1993.

57.Analiza e instrumentit per matjen e intenzitetit te belbezimit per femije e te ritur. Koautore: T. Prizl.Logopedija, 1995 .

58.CONDITION OS SPEECH COMMUNICATION SIX MONTHS AFTER THE STUTTERING TREATMENT,Zagreb, 1998. 

59.VIOCE QUALITY OF HEARING - IMPAIRED CHILDREN. Faq: 35 - 44. Ne : T. Lehman, C. Palm, K. Spitzer, T. Tolxdorff ( eds): " Advaces in Quantitaive Laryngoscopy, Voice, and Speech Research . Proceedings of the 3th international workshop, Aachen University of Technology, RWTH Aachen, 1998.

60.Formimi i logopedeve ne bote dhe te ne, Varaždin, Kroaci, 1985.

61. Diagnostika logopedike e pengesave ne lexi - shkrim,Rijeka, 1995 .

62. Logopedia - shkence mbi patologjine e komunikimif foljor-gjuhesor.. Material per studentet e studimeve universitare dhe pasuniversitare, Zagreb,1997.

63.Enti defektologjik: fillet dhe themelimi; pasqyre e shkurter e veprimtarise; perspektiva e Entit;Zagreb, 1997

64.Seksioni i logopedise: Pasqyre historike e zhvillimit te Seksionit; Veprimtaria shkencore-mesimore; Personeli shkencor-mesimor, Zagreb , 1997.

65. Diagnostikimi i belbezimit te femijet, Tuzla , 1997.

66.Evaluimi i suksesit te terapise te belbezimit, Zagreb , 1998.

67.Aplikimi i komjutereve ne diagnostikimi e belbezimit, Zagreb , 1998.

68.Diagnoza diferenciale e belbezimit dhe çrregullimeve tjera te rrjedhshmerise ne te folur, Zagreb , 1998 .

69.Analiza akustike e grave me nodula vokal,Nova Goricë,1999.

70.SOCIAL ANXIETY IN PERSONS WHO STUTTER ASSESSED WPS-R. Koautore S. Jelčić-Jakšić. Proceedings 24th IALP Congress, Amsterdam , 1999 , f. 715 - 720. XXIV World Congress of the International Association of Logopedics & Phoniatrics, Amsterdam ,  1999.

71.CANONICAL RELATIONS BETWEEN DIFFERENT ACOUSTICAL AREAS OF VOICE MEASURING. Koautore N. Bolfan- Stošić. , Hvar , 1999.

72.ACOUSTICAL ANALYSIS OF INFANT CRIES. Koautore N. Bolfan-Stošić. Ne: T. Braunschweig, J. Hanson, P. Schelhom-neise, H. Wite ( eds.) Advances in quantitaive laryngoscopy, voice and speech research. Proceedings of the 4th International Workshop, Jena, Fridrich - Schiller University,2000.

73.COMMUNICATION ATTITUDES OF CHILDREN WHO STUTTER AND THOSE WHO DO NOT. Koautore S. Jelčić-Jakšić. 3rd World Congress on Fluency Disorders, August 7 - 11. 2000, Nyborg, Denmark

74.Analiza akustike e zerit te personat me afazione, Koautore T. Prizl-Jakovac ,  2001.

75.Karakteristikat akustike te zerit te personat e moshuar. Me koautore. Tubimi shkencor GLAS/VOICE , Opati , Kroaci, 2001.

76.Komparimi i zerit te semuar dhe atij te shendosh) . Me koautore. Tubimi shkencor ,Opati, Kroaci, 2001.

77. Zhvillimi i zerit deri te paraqitja e fjales se pare. Me koautore. Tubimi shkencor GLAS/VOICE, Opati, Kroaci,  2001.

78. Analiza e vajit te pare pas klithjes se par te foshnjes. Me koautore. Tubimi shkencor, Opati , Kroaci, 26 - 28 shkurt 2001.


Jeton dhe vepron në Zagreb dhe Prishtinë.
Flori Bruqi

No comments:

Post a Comment

Zekë S. Sinanaj (1957 - )

                                                            Zekë S. Sinanaj u lind më 2 korrik 1957 në fshatin Isniq të Deçanit. Ka mbar...