2020-01-10

Hasim Rushiti(1962-)
Prof.Dr.sc.Hasim Rushiti , lindi në Rashincë të Shtimës(1962).Kreu fakultetin e Shkencave Sportive në Prishtinë më 1986.Studimet pasuniversitare i regjistroi në Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Zagrebit,ndërsa i përfundoi në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit në Universitetin e Prishtinës më 1999.

Dy vjetë më vonë(2001) arrinë gradën e doktorit të shkencave sportive me temën e doktoraturës"Struktura dhe relacionet ndërmjet faktorit gjeneral të forcës dhe mekanizmit të rregullimit strukturor të lëvizjeve"(mentor i doktoraturës Prof.dr.Mustafë Aliu).

Që nga viti 1987 ka punuar profesor në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit të Universitetit të Prishtinës,duke i arritur të gjithë titujt  universitarë:asistent(1995-2001) , profesor asistent(2001-2009),profesor i asocuar (2009-2012) dhe profesor Doktor ordinar (2013).

Është autor dhe bashkator i  shumë punimeve profesionle dhe shkencore nga fusha kineziologjisë.

Punime të botuara:

1.Hasim Rushiti , “Determining the time limit of the attack in handball”. (Coauthor).“Acta kineziologica” No1, University of Prishtina, F.Ph.C., 1994,Prishtina.

2.Hasim Rushiti ,“Morphological structure of the Faculty of Physical Culture students”.(Coauthor). “Acta kineziologica” No1, University of Prishtina, F.Ph.C.,1997, Prishtina.

3.Hasim Rushiti,"Struktura morfologjike e studentëve të FKF-së në Prishtinë,"Acta kineziologika", Prishtinë, 1997.

4.Hasim Rushiti , “Development of some motor skills in young people in different working conditions”. “Acta kineziologica” No1, U.P., F.Ph.C., 1997,Prishtina.

5.Hasim Rushiti,"Karakteristika metrike dhe struktura faktoriale e ca testeve të fleksibilitetit","Acta kineziologika", Prishtinë , 1998.

6. Hasim Rushiti,Metric characteristics of flexibility tests and their factorial structure”.“Acta kineziologica” No1, U.P., F.Ph.C., 1998, Prishtina.

7.Hasim Rushiti,"Struktura faktoriale e dimensioneve antropometrike dhe relacioni i tyre me disa aftësi motorike tek të rinjtë e moshës 13-14 vjeç",FKF i UP, Prishtinë, 1999.

8. Coauthor of the project “Development of Physical Culture at the
University” supported and financed by WUS – Austria office in Kosova,1999.

9. Hasim Rushiti,"The impact of kinesiology activities in development of somepsychosomatic characteristics in young people”. “Acta kineziologica”No1, U.P. F.Ph.C., 1999, Prishtina

10.Hasim Rushiti , ”Factorial structure of anthropometric dimensions and their relationship with some motor skills in young people aged 13-14 years”. (Master of science thesis) University of Prishtina, F.Ph.C., 1999, Prishtina.

11.  Hasim Rushiti,"The test of physical preparation for candidates applying at the Defense Academy, for Kosova Protection Corps", 2000 (author).

12.Hasim Rushiti,"Struktura dhe relacionet ndërmjet faktorit gjeneral të forcës dhe mekanizmit të rregullimit strukturor të lëvizjeve", FKF, Prishtinë, 2001.

13.Hasim Rushiti, ”Relations between the general strength factor and the mechanism for structural regulation of movements”. (Doctor of science dissertation) University of Prishtina, Faculty of Physical Culture, 2001, Prishtina.

14.Hasim Rushiti, “Isometric force of bilateral and unilateral contraction of the forearm symmetric muscles”. (Coauthor). ”Acta kineziologica” No1, U.P., F.Ph.C., 2001, Prishtina

15. Hasim Rushiti,"Impact of kinesiology activities in the development of isometric force in student population”. “Acta kineziologica” No1, U.P. F.Ph.C., 2001,Prishtina.

16.Hasim Rushiti, “Brief analysis on contemporary basketball” (coauthor). “Sports studies”No4, 2004, Tirana, Albania.

17. Hasim Rushiti,"Connection between the basic locomotive and situational skills and theirimpact for more advanced results in basketball” (coauthor). ”Sports studies” No5, 2004, Tirana, Albania.

18.Hasim Rushiti," The level of development of locomotor skills of explosive type at the young people aged 11-14 years (author)” . Second international symposium of education and university sport". 2006, Skopje,Macedonia.

19.Hasim Rushiti," The mathematical principles of measurement of high jump in tensionmetrical platform” (coauthor). Second international symposium forteaching physical education, sport and sports activities for students". 2006,Skopje, Macedonia.

20.Shemsedin Vehapi,Hasim Rushiti,Hazir Salihu,Ilir Gllareva "Ndikimi i variablave antropometrike në realizimin e detyrave lëvizore tek nxënësit e moshës 17 vjeçare të gjinisë mashkullore" ,Thesis Kosova, nr. 1, 2009.

21.Hasim Rushiti, “Determination of some motor abilities based on anthropometric characteristics of male students aged 17”. “Sport expert”, 2009, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

22. Hasim Rushiti,"The impact of the anthropometric variables ine the manifestation of motoric abilities on male students at the age "

17.”THEISIS KOSOVA”International Research Review (2009), nr.1/2009 p 179 - 193

23. Hasim Rushiti,“The effect of the static relative strength on the maximum relative receiving of oxygen” Sport Mont ( 2011), nr 31,32 and 33 p 317-322.

24.Hasim Rushiti “Conections between some motor abilities with the results of the school success” Sport mont, (2011)nr 31,32 and 33 p 243-248

25. Hasim Rushiti ,"Relationchip lean and fat bady composition in women vith deformities leg X.Montenegrin Journal of sports Science and Medicine" ( 2013)10th.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE AND 9thCONGRESS OF MONTENEGRIN SPORT ACADEMY,PODGORICA 2013.

26.Hasim Rushiti" The influenc of functional ability in running at 400 and 800 meters". 10th .INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE AND 9th.CONGRESS OF MONTENEGRIN SPORT ACADEMY,PODGORICA 2013.

27. Hasim Rushiti "Influence of physical education teaching program during a school year on some moving skulls among boyes of 14-15 years of age” International


28. Influence of physical education teaching program during a school year on some moving skulls among boyes of 14-15 years of age” International ballkan symposium in sport sciences 30 may-02 june, 2013, Macedonia.Book of apstracts, peage 59, 2013
.
29. The impact of elevation on bluud hematological parameters. Book of apstracts, International ballkan symposium in sport sciences 30 may-02 june, 2013, peage 102, 2013.

Etj.

Flori Bruqi

No comments:

Post a Comment

Zekë S. Sinanaj (1957 - )

                                                            Zekë S. Sinanaj u lind më 2 korrik 1957 në fshatin Isniq të Deçanit. Ka mbar...