Kërkesë për shqyrtimin e Vendimit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike e Postare (ARKEP ).

Org. KONSUMATORI,Prishtinë, Kosovë,Përfaqësuar nga Selatin Kaçanku, kryetar,

28.07.2013,

Drejtuar:
Autoritetit / Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës,
Agjensionit Kosovar Kundër Korrupsionit,
MTI-së – Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, 
OMBUDSPERSONIT,
Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik,
Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike e Postare (ARKEP),
Operatorit publik të telefonisë Mobile “ VALA “,
Operatorit të telefonisë Mobile “ Z MOBILE “,
Mediumeve të informimit publik – gazetarëve.

Lënda: Kërkesë për shqyrtimin e Vendimit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike e Postare (ARKEP ) për  ndarjen / rezervimin e 100 mijë numrave të rinj për operatorin virtual “ Z-MOBILE ”.


Ndarja ose  rezervimi i 100 mijë numrave të rinj për operatorin virtual “ Z-MOBILE ” ose vendimi i Autoriteti Rregullator të Komunikimeve Elektronike e Postare (ARKEP) për t i “ falur “ këta numra me(pa) procedure të (pa)njohur paraprake nga konsumuesit / shfrytëzuesit e telefonisë mobile është pranuar me habi dhe frikë nga konsumatorët për shkatërrimin eventual të tregut të cilin edhe e kanë nisur disa nga operatorët mobil duke premtuar / ofruar qasje në telefoninë mobile pa para – duke e larguar paranë nga tregu finansiar ?!

Konsumatori jo se jo ( përkundër faktit se i dedikohet shërbimi i telefonisë mobile ) por as Institucionet e Autoritetet kompetente, as Operatorët konkurrues nuk janë informuar për vendimin.

Të gjithat këto mbështesin dyshimin tone për të mbajtur sekret Vendimin e Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike e Postare (ARKEP) për t i “ falur “ këta numra pa procedure paraprake – i vetëdijshëm për mungesën e bazës Ligjore dhe etikës profesionale.
Kjo aq më parë nëse Vendimi dhe thirrja / arsyetimi i Vendimit me procedura adekuate ligjore nuk janë dhënë as nëpërmes web faqes zyrtare të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike e Postare (ARKEP).

Dyshimet tona shtohen e fuqizohen edhe më shumë për arsye se:
1.      Favorizohet një operator i telefonisë mobile (“ Z-MOBILE ”  ) në dëm të operatorit tjetër ( “VALA” );
2.      Favorizohet konkurrueshmëria e një Operatori me asetet / impijantet teknike të Operatorit të cilit i ndërhyhet në rrjet (“VALA” );
3.      Lejohet e stimulohet një operator  i  cili nuk ka asete / impijante vetanake furnizuese / transmetuese as operativë të mirëmbajtjes për të ofruar e garantuar cilësinë / performansat e shërbimeve të telefonisë mobile – si faktor i rëndësishëm e kyç i sigurisë së konsumatorit i rregulluar me Ligjin mbi mbrojtjen e konsumatorit;
4.       “ Stimulohet / shkaktohet  grindje “ afariste sepse Operatori i dëmtuar ( “VALA” ) mund ta bllokojë Operatorin  i  cili është stimuluar me ndërhyrje në biznesin e tij duke ia mohuar të drejtën e shfrytëzimit të impijanteve dhe shitjes së numrave - një pjesë dhe një seri e të cilave “ Z-MOBILE ”   e zhvillon nëpërmnes rrjetit dhe impijanteve të “VALA”. Ky bllokim ( eventual ) do t i dëmtonte konsumatorët e telefonisë mobile “ Z-MOBILE ”;
5.      Prishë konkurrencën e lirë në tregun e Komunikimeve Elektronike, stimulon monopolizimin e pjesëshëm të tregut  dhe oligopolizimin e “ sinkronizuar “ nga “ ARKEP “ duke dëmtuar dhe duke ulur konkurrueshmërinë e operatorit konkurrues;
6.      Atakohet me dyshim paanshmëria e Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike e Postare (ARKEP) dhe përkushtimi e misioni për të rregulluar këtë treg në mbrojtje të të drejtave, intereseve dhe të dinjitetit të konsumatorit të shërbimeve / ofertave të këtij tregu.
7.      Rritë dyshimin rreth përkushtueshmërisë në zbatimin e detyrave që dalin  nga misioni i ARKEP duke mos i kryer obligimet e pranuara sipas planit ( siq është psh. jetësimi i sistemit “ 3G ”, i cili tanimë është vjetruar me daljen në treg të “ 4G” e “ 5G “ ) dhe me ngutinë e shprehur rreth faljes së aseteve të shtetit – të qytetarëve e konsumatorëve, pa dhënë llogari, pa transparence, pa vendim valid të nivelit zyrtar e profesional ( siq është rasti i faljes / rezervimit - dhënies në “ shfrytëzim “ të numrave ).

Të nxitjes së Konfliktit të Mundshëm të Interesit me refleksione të dukshme në prishjen e kushteve, të klimës, të barazpeshës së konkurrencës mes Autoritetit Rregullator të  Komunikimeve Elektronike e Postare ( ARKEP ) me kompaninë  “ DEVOLLI ”.
Si dhe të  uljes së mëtejme të vlerës në procesin e privatizimit të operatorit të telefonisë mobile publike “VALA”, dëmtimin e afarizmit të operatorin publik, dhe dëmtimin e nxitjen e pakënaqësisë së konsumuesve të shërbimeve të telefonisë mobile publike “VALA”.

                                              K    Ë    R    K    O    J    M    Ë
                                                                  NGA
                               AUTORITETI KOSOVAR I KONKURRENCËS
          dhe Titujve tjerë më lartë që, brënda kompetencave e obligimeve Ligjore të:
-          Bëjnë vlerësimin e Vendimit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike e Postare (ARKEP) për ndarjen  ose  rezervimin e 100 mijë numrave të rinj për operatorin virtual “ Z-MOBILE ”;
-          Aplikojnë masat e duhura, të parapara me Ligj, për mbrojtjen e konkurrueshmërisë;
-          Aplikojnë masat e duhura, të parapara me Ligj, për mbrojtjen e tregut;
-          Aplikojnë masat e duhura, të parapara me Ligj, për mbrojtjen e konsumatorit;
-          Marrin masat e duhura, të parapara me Ligj, për të gjitha bizneset që prishin tregun, konkurrencën e lirë dhe rrezikojnë të drejtat, intereset dhe dinjitetin e konsumatorit.
Në pritje të shqyrtimit dhe vendimit meritor konform Ligjeve në fuqi si dhe të përgjigjes,


Org. KONSUMATORI, Prishtinë, Kosovë,

Selatin Kaçanku, kryetar, (Ekspert për kauzën dhe të drejtat e konsumatorit i angazhuar ( Ekspert për kauzën dhe të drejtat e konsumatorit i angazhuar në cilësinë e ligjëruesit në institucione të arsimit universitar ).
ok.kosova@gmail.com,
044/200-458,

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)