Ata që lanë gjurmë në shkencë dhe atdhetarizëm:Jashar Rexhepagiqi (1929-2010)


Lindi në Plavë më 16 janar 1929. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa gjimnazin në Beran dhe në Pejë. Grupin e lëndëve pedagogjike e studioi në Fakultetin Filozofik të Zagrebit, ku diplomoi në vitin 1953. Gradën doktor shkence e mori në vitin 1965 në Fakultetin Filozofik të Zagrebit, ku mbrojti me sukses tezën “Zhvillimi i shkollave dhe i arsimit të shqiptarëve në territorin e Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918”.Ushtroi detyra të ndryshme në shkolla dhe në arsim: profesor i Shkollës Normale dhe Gjimnazit në Prizren, profesor e drejtor i Shkollës Normale të Prishtinës, këshilltar pedagogjik për shkolla të mesme i Pleqësisë së Arsimit të KAKM, ligjërues dhe profesor i Shkollës së Lartë Pedagogjike të Prishtinës, kurse nga viti 1962 punoi në Fakultetin Filozofik të Prishtinës. Në këtë institucion, profesor i rregullt, veproi deri më 1990, kur u pensionua.Që nga themelimi i Shoqatës së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, gjegjësisht të ASHAK është anëtar i rregullt i këtij institucioni të lartë shkencor të Kosovës. Pos detyrës së sekretarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore, dy herë qe sekretar i Përgjithshëm i Akademisë dhe në dy mandate nënkryetar i ASHAK.Ka marrë pjesë në kongrese, në simpoziume, në tryeza të rrumbullakta dhe në tubime të tjera shkencore e profesionale të pedagogëve në vend dhe jashtë. Në konferenca ndërkombëtare shkencore ka mbajtur referate ose kumtesa: në Pragë, Moskë, Jenë, Ankara, Mahaçkalla, Tiranë, Teheran (dy herë), Prishtinë, Sarajevë, Novi-Sad.Bashkëpunon në afro njëzet revista e fletore pedagogjike e të tjera. Ka qenë redaktor i Buletinit të Fakultetit Filozofik të Prishitnës, redaktor i revistës shkencor Studime të Seksionit të Shkencave Shoqërore të ASHAK dhe redaktor i Vjetarit të ASHAK, anëtar i Këshillit redaktues të bibliotekës “Pedagogë bashkëkohor”, anëtar i Këshillit redaktues të Enciklopedisë pedagogjike I, II, kryetar i Këshillit botues të revistës shkencore Përparimi e të tjera. Tani është anëtar i redaksisë së rev. Studime të ASHAK, të revistës Edukata Islame, kryetar i Këshillit redaktues të Buletinit të Tutinit dhe anëtar i Këshillit botues të revistës Univerzitetska misao të Universitetit të Novi-Pazarit.Merret me historinë e përgjithshme të pedagogjisë, me historinë nacionale të pedagogjisë, veçanërisht me historinë e shkollave e të arsimit në Kosovë, pastaj me pedagogjinë teorike e komparative, me didaktikën, me pedagogjinë shkollore e familjare dhe me metodologjinë e gjurmimeve pedagogjike dhe albanistike. Në kohën më të re është përqendruar në gjurmime iranologjike në këto treva të Ballkanit. Është marrë edhe me poezi (5 libra të poezisë) dhe me kritikën shkencore e letrare.Është autor i mbi njëzet librave dhe i më se 360 punimeve shkencore e profesionale. Gjatë hulumtimit botoi disa vepra monografike, një numër të konsiderueshëm të studimeve, disa tekste shkollore, shqyrtime të shumta, artikuj, ese kritikë dhe kontribute të tjera. Është bashkautor i një varg projektesh shkencore dhe udhëheqës i disa prej tyre.Është laureat për punën shkencore, pedagogjike e shoqërore, pos të tjerash, i Shpërblimit të Dhjetorit të KSA të Kosovës për punë shkencore dhe për rezultate në pedagogji (1972). Është bartës i Urdhrit të Punës me Kurorë të Artë (1980) dhe i Urdhrit të Republikës me Kurorë të Argjendtë (1988).

BIBLIOGRAFIA


Mbi disa çashtje ma të randësishme t’edukatës shoqënore dhe morale, Përparimi, Prishtinë, 1955, nr. 7-8, fq. 398-403.
Psikologjia dhe zhdukja e pasioneve negative, Përparimi, Prishtinë, 1956, nr. 11-12, f. 691-697.
Metodat dhe organizimi i edukimit për punë, Përparimi, 1957, nr. 3, f. 130-135.
Roli i vetive të subjektit në zgjedhjen e profesionit, Përparimi, 1957, nr. 7-8, f. 447-452.
“Përparimi” – časopis za kulturna pitanja, (prikaz), Pedagoški rad, Zagreb, 1958, br. 1-2, str. 74-75.
Detyat, përmbajtja dhe format e punës s’inspektimit shkolluer, Përparimi, 1958, nr. 9, f. 633-641.
Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj, (recenzija), Prosvetni pregled, 31.III 1959, str. 6.
Učiteljsku školu u Prištini pohadja 800 učenika, Prosvetni pregled, 9.VI 1959, str. 5.
Problem periodizacije dečjeg psihofizičkog razvitka, Zbornik radova nastavnika VPŠ u Prištini, Priština, 1960, str. 55-72.
Metodika e studimit psiqik të nxanësve, Buletini i Entit për përparimin e shkollave të KAKM, Prishtinë, 1960, nr. 4, f. 1-14.
Funksioni pedagogjik i komunës, Përparimi, Prishtinë, 1960, nr. 9, f. 569-577.
Çka sjell projektligji për organizimin e shkollave të pakicave, Rilindja, 18.V. 1960, f. 6.
Uloga nastavnog kadra u unapredjenju nastave i vaspitanja (u svetlu nekih novijih školskih dokumenata), Bilten Zavoda za unapredjenje školstva AKMO, Priština, 1961, br. 1-2, str. 15-23.
Odnosi medju ljudima u proizvodnji, Informativni bilten Zavoda za unapredjenje organizacije rada i obučavanje kadrova u privredi AKMO, Priština, 1961, br. 203, str. 20-34.
Mbi të bukurën n’art e pedagogji, Përparimi, 1961, nr. 3, f. 141-147.
Vlefta dhe rëndësija e aplikimit të punës së grupeve në mësime, Përparimi, 1961, nr. 9, f. 588-600.
Shkollat e nalta dhe fakultetet në Krahinën e Kosovë-Metohisë – faktor i randësishëm në ngritjen e kuadrave shqiptare, Përparimi, 1961, nr. 12, f. 854-869.
Bogata i raznovrsna izdavačka delatnost nacionalne manjine Šćiptara u Jugoslaviji, Prosvetni pregled, 7.III 1961, str. 6.
Više škole i fakulteti u KM Oblasti, Savremena škola, Beograd, br. 1-2, 1962.
Zhvillimi i shkollave shqipe në kohën e Luftës së Parë Botnore, Përparimi, nr. 5-6/1963, f. 339-352.
Fjalori enciklopedik i pedagogjisë, (recension), Përparimi, 1963, nr. 9, f. 654-656.
Neki dokumenti o školama u Gnjilanu (Prilog istoriji školstva na Kosovu), Prosvetni pregled, 1963, br. 27, str. 6.
Përmbledhje tekstesh të pedagogëve klasikë (përkthim nga serbokroatishtja, bashkë me F. Canaj), Beograd, 1964, f. 1-253.
Prosvetni radnici Kosova i Metohije pali u oslobodilačkom ratu, Godišnjak Pokrajinskog arhiva, Priština, 1965, str. 161-186; botuar edhe në Rilindja (21-29. IV, 1969) me titull Arsimtarët e Kosovës që ranë në LNÇ.
Prilog proučavanju društveno-istorijske uslovljenosti prosvetno-pedagoške službe i njenog razvitka u našoj zemlji do perioda NOB, Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini, knj. II, 1964-1965, str. 39-55.
Kulturno-prosvetni rad nekih bosanskih i šćiptarskih franjevaca u Trošanu i delatnost braće Ašiku, Gjurmime albanologjike-Albanološka istraživanja, Priština, (izd. Filozofskog fakulteta) 1965, br. 2, str. 309-317.
Život, rad i pedagoški pogledi Andrea i Pjetra Bogdanija, Gjurmime Albanologjike-Albanološka istraživanja, knj. III, za 1965-1966, str. 151-166.
O jendom manje poznatom delu Paška Vase-efendije, Gjurmime Albanologjike- Albanološka istraživanja, knj. III, za 1965-1966, str. 231-235.
Grčke škole krajem XIX i početkom II stoleća u južnim područjima današnje Jugoslavije, Prosvetni pregled, 16.III 1966, str. 4-5.
Uslovljenost i razvitak albanskih škola za vreme prvog svetskog rata, u jubilarnom broju Përparimi, (na srpskohrv.), Priština, 1967, str. 291-309.
A.S. Makarenko mbi edukimin familjar, Për prindët, Prishtinë, 1967, nr. 7, f. 3-9.
Dokumentat kushtetues dhe aktet juridike në lidhje me shkollat në gjuhët e kombësive, Përparimi, 1967, nr. 8, f. 947-964.
Fjalori pedagogjik (recension), Përparimi, 1967, nr. 11-12, f. 1426-1435.
“Prizreni” – gazeta ma e vjetër për çashtje arsimore, Rilindja, 28. V. 1967, f. 9.
Razvoj prosvete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918. godine, Priština, Zajednica naučnih ustanova Kosova i Metohije, 1968, str. 1-367.
Za jasnije odredjivanje predmeta i zadataka istorije pedagogije, Zbornik Filozofskog fakulteta, Priština, knj. V, 1968, str. 85-97.
Škola i izbor poziva, u knj. Informativni priručnik o izboru poziva sa opisom i pregledom srednjih škola u APKM, Priština, str. 5-11.
Etničke promene Albanaca u XVII i XVIII stoleću, Godišnjak Centra za balkanološka istraživanja, Sarajevo, ANUBiH, knj. 4, 1968, str. 155-170.
Velika medresa u Skoplju 1925-1941, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Zagreb, 1968, br. 4, str. 177-199. Drugi deo objavljen je u Zborniku 1969-1970, br. 5, str. 237-252.
Pedagoški rečnik I, II, Beograd, 1967 (ocena i prikazi), Pedagogija, Beograd, 1968, br. 1-2, str. 179-186.
Treqind vjet të shkollës fillore në Janjevë, Rilindja, 11. II. 1968, f. 13.
Kontribut për njohjen e disa artistëve, shkrimtarëve dhe punëtorëve pedagogë shqiptarë të shekullit XV, në librin Simpozijumi për Skenderbeun, Prishtinë, 1969, f. 385-389.
Razvoj socijalističke pedagogije u Francuskoj, Zbornik Filozofskog fakulteta, Priština, knj. VI, 1969, str. 171-187.
Pedagogija I i II, Zagreb, 1968, (ocene i prikazi), Pedagogija, 1969, br. 2, str. 371-390.
Zhvillimi i arsimit dhe i sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në territorin e Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918, Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, 1970, f. 1-349.
Medjunarodna konferencija pedagoga u Pragu, Pedagoški rad, Zagreb, 1970, br. 7-8, str. 411-412.
Teksti dhe literatura tjetër shkollore në gjuhën shqipe në të kaluarën, Libri shkollor, Prishtinë, 1971, nr. 1, f. 57-65.
Pedagoško izrastanje Jana Amosa Komenskog, Naša škola, Sarajevo, 1971, br. 1-2, str. 123-128.
Pedagogija radne škole, Pedagogija, 1971, br. 2, str. 213-237.
Revistat dhe gazetat pedagogjike te ne, Jehona, Shkup, 1971, nr. 6, f. 3-24.
Shkollat shqipe në Kosovë (1800-1908), Jehona, Shkup, 1971, nr. 7, f. 18-39.
Shkollat shqipe në Stubëll dhe Pozharan, Rilindja, 8.VIII. 1971, f. 7.
Shkolla e vajzave shqiptare në Korçë (Tradita arsimore pedagogjike), Shkëndija, nr. 13, 15. X. 1971, f. 20.
Tema të zgjedhura pedagogjike, Shkup, Nova Makedonija, 1972, f. 1-150.
Hyrje në metodologjinë e punës hulumtuese-shkencore, dispencë, Botim i Universitetit, Prishtinë, 1972, f. 1-103.
O nekim istaknutim pedagoškim radnicima i njihovoj borbi za novu školu i pedagogiju, Pedagogija, Beograd, 1972, br. 1, str. 49-58.
Pedagogjia pozitiviste në Francë, Jehona, 1972, nr. 1, f. 95-111.
Shkollat dhe arsimi në Kosovë nga fundi i shekullit XVIII gjer më 1918, në rev. Kosova-Kosovo, Prishtinë, 1972, nr. 1, f. 107-241.
O nekim interpetacijama individualizacije nastave, Nastava i vaspitanje, 1972, br. 4, str. 451-466.
Prilog metodici ispitivanja studenata, Univerzitet danas, Beograd, 1973, br. 5-6, str. 71-77.
Kako suzbijati socijalne razlike u obrazovno-vaspitnoj delatnosti škola, Naša škola, Sarajevo, 1973, br. 5-6, str. 247-260. Videti kraću verziju na albanskom u čas. Jehona (Shkup), 1973, br. 4, str. 93-112, pod naslovom: Si të evitohen diferencat sociale në veprimtarinë arsimuese-edukative të shkollave.
Školstvo i prosveta na Kosovu do kraja XVIII stoleća do 1918. godine, Priština, Zajednica naučnih ustanova SAP Kosova, 1974, str. 1-201.
Dituri shoqërore për klasën IV të shkollës fillore, (koautor Dr. Velizar Nedoviq), Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të KSAK, 1974. Botim i shtat 1985. Teksti u botua edhe në gjuhën serbokroate dhe në turqishtën.
Razvoj i perspektiva srednjeg obrazovanja na Kosovu do 1985. godine, (studijski projekat), Priština, Zavod za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, 1974 (150 str.). Nosilac i jedan od učesnika u projektu.
Hyrje në metodologjinë e punës shkencore-hulumtuese (Kontribut në metodologjinë e albanistikës), Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1975, f. 1-104.
Prva reforma školstva na Kosovu, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Zagreb, 1975, br. 9, str. 29-36.
Metodološki problemi korišćenja sekundarnih izvora u pedagoškim istraživanjima, u Zbornik radova “Simpozijum o metodološkim problemima u pedagoškim istraživanjima”, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 1975, str. 149-153.
Dituri shoqërie për klasën V të shkollës fillore, (koautor V. Nedoviq), Prishtinë, 1976, f.1-160.
Svetozar Marković i socijalistička pedagoška misao i školstvo u Hrvatskoj, Pedagoški rad, Zagreb, 1976, br. 7-8, str. 394-398.
Osnovni teorijski stavovi o vaspitanju u duhu nacionalne ravnopravnosti bratstva i jedinstva i neki empirijski uvidi na primeru škola u SAP Kosovu, u knj. Ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti u oblasti vaspitanja i obrazovanja, Novi Sad, Pedagoški institut Vojvodine, 1977, str. 343-347.
Zhvillimi i shkollave shqipe prej Lidhjes së Prizrenit deri më 1912, në lib. Seminari i kulturës shqiptare për të huaj, Prishtinë, Fakulteti Filozofik, 1977, nr. 3, f. 107-116.
Velika medresa u Skoplju (na arapskom), u Ar-Bajan, Kuvajt, br. 135, 1977.
Pedagoška funkcija Prizrenske lige, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 1978, br. 7, str. 688-694. Na madjarskom: A Prizreni liga pedagogiai szerepe, u čas. “Oktatas es Neveles”, Subotica, 1979, str. 5-12.
Pedagoška misao Svetozara Markovića (osnove, značenje i uticaj), Beograd, SANU i AUK, 1979, str. 1-242.
Vaspitanje u duhu bratstva, jedinstva i ravnopravnosti u školama SAP Kosova, naučnoistraživački projekat Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Prištini, 1979, str. 1-180+30 str. Prilozi. Jedan od nosilaca projekta i autor uvodnih delova, a uz to koautor nekih rezimea i pregleda istraživanja.
Školstvo u Kosovskoj Mitrovici i okolini u periodu od 1912. do 1941. godine, Kosova – Kosovo, Priština, 1979, str. 253-270.
Prosvetne prilike i školstvo, u knj. Kosovska Mitrovica i okolina, Kosovska Mitrovica, 1979, str. 167-172.
Disa mësues përparimtarë në periodikun shqiptar, Rilindja, 29.XII. 1979, f. 13.
Školstvo i prosveta u Kosovskoj Mitrovici i okolini od druge polovine XIX stoleća do 1975. godine, Studije – Studime, Priština, ANUK, 1980, knj. I, str. 1-95.
Pedagoški pogledi G.V.F. Hegela (Povodom 210 godina njegovog rodjenja i 150 godina smrti), Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Ljubljana, 1980, br. 13, str. 9-29.
Kontributi i A. Xhuvanit për shkollën popullore, Shkëndija, 1. IV. 1980, f. 12.
Jani Minga – një ndër figurat më të shquara të historisë së arsimit kombëtar, Rilindja, 25. VI. 1980, f. 11.
Maksimi i Artës një ndër humanistët më të njohur të shek. XV-XVI, Rilindja, 22. XI. 1980, f. 13.
Kriza škole u svetu i kod nas, Vaspitanje i obrazovanje, Titograd, 1981, br. 5, str. 31-51.
Puna hulumtuese shkencore në lëmin e edukatës dhe të arsimit në Kosovë, Shkëndija, 1. X. dhe 15. X. 1981, f. 16.
Prva konferencija prosvjetnih radnika, Školske novine, Zagreb, 16. lipnja, 1981, str. 17. Në gjuhë shqipe: Konferenca e parë e punëtorëve të arsimit të Kosovës, Shkëndija, 15. VI. 1981, f.9.
Naučnoistraživački rad u oblasti vaspitanja i obrazovanja na Kosovu, Nastava i vaspitanje, Beograd, 1982, br. 3-4, str. 645-653.
Pedagoški dokumenti oktobarske socijalističke revolucije, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, Ljubljana, 1982, br. 15, str. 27-34.
Individualizacija nastave i obrazovanja u prošlosti i danas, Naša škola, Sarajevo, 1982, br. 3-4, str. 123-133.
Aktuelnosti i značaj pedagoških pogleda Karla Marksa, Zbornik za povijest školstva i prosvjete, Ljubljana, 1983, br. 16, str. 65-73.
Učešće i doprinos prosvetnih radnika Kosova u narodno-oslobodilačkom ratu, Studije-Studime, ANUK, Priština, 1983, knj. II, str. 7-45.
Razvoj predškolskog vaspitanja na Kosovu, Zbornik za povijest školstva i prosvjete, Ljubljana, 1984, br. 17, str. 29-36.
Čitanke, Enciklopedija Jugoslavije 3, Zagreb, JLZ, 1984, str. 299.
Mendimi pedagogjik i Svetozar Markoviqit, Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të KSAK, 1985, f. 1-235.
Ruka na ruci, (zbirka poezije), Pljevlja, izd. Biblioteka “Mostovi”, 1985, 75 stranica.
Čitanke i čitaonice na Kosovu, Libri shkollor, Priština, 1985, br. 2, str. 142-145.
Marksova vizija vaspitanja, u Zorniku radova “Obrazovanjem u budućnost”, Zagreb, 1985, str. 19-26.
Od gradjanske do marksističko-lenjinističke pedagogije, Posebna izdanja ANUK, Odeljenje društvenih nauka, knj. 5, Priština, 1986, str. 1-219.
Alaksandër Xhuvani përfaqësues, në thelb, i mendimit pedagogjik shkencor dhe vazhdues i denjë i pedagogjisë së Rilindjes, në librin Studime antologjike dhe pedagogjike për nder të prof. Dr. Aleksandër Xhuvanit, Akademia e Shkencave e RPSSH, Tiranë, 1986, f. 193-210.
Ostvarivanje jezičke ravnopravnosti u oblasti obrazovanja u prošlosti i danas, Buletin – Zbornik Više pedagoške škole u Gnjilanu, 1987, br. 1, str. 7-22.
Razvoj i obeležja turskih škola na teritoriji današnje Jugoslavije do 1912. godine, Çevren (časopis na turskom), Priština, 1987, 62, str. 11-29. Pod istim naslovom na srpskohrv., ali sa odredjenim dopunama, videti tekst u: “Studije-Studime”, Odeljenje društvenih nauka ANUK, u knj. 3, Priština, 1988, str. 51-69.
Vukovo delo, obrazovanje i savremena pismenost, referat na naučnom skupu ANUK u Prištini od 28. 10. 1987, u knj. Život i delo Vuka Karadžića, izd. ANUK, Priština, 1988, str. 23-36.
Njëqind vjet të zhvillimit të shkollës laike shqipe, Gjurmime albanologjike, seria e shkencave filologjike, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1988, f. 61-73.
Pedagoška vrednost književnosti za decu, (Prilog pitanju odnosa pedagogije i književnosti), Detinjstvo, Novi Sad, 1988, br. 3, str. 29-41.
Najefikasnije metode moralnog vaspitanja mladih, Nastava i vaspitanje, 1988, br. 3, str. 270-275.
Etika nastavnika danas – Etika e arsimtarit sot, Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 1989, fq. 1-98.
Lenjin o srednjem obrazovanju, u Zborniku: Škola pred izazovom sutrašnjice, Beograd – Gornji Milanovac, 1989, str. 191-201.
O kosovskom pedagoško-prosvetnom nasledju u XIII-XIV stoleću, Nastava i vaspitanje, 1989, br. 3, str. 157-168.
Prilog pedagoško-andragoškom razmatranju problema visokog prirodnog priraštaja stanovništva u nas, referat na ukupno 36 str. na naučnom skupu Medjuakadmeijskog demografskog odbora: Područja Jugoslavije sa visokim prirodnim priraštajem stanovništva, u Prištini, 18, 19. i 20. maja 1989. Tekst na albanskom objavljen u knjizi: Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike, Prishtinë, 2002, na str. 203-254.
Teorijsko-metodološki pristup psihološkom i pedagoškom aspektu etnoloških proučavanja na Kosovu, saopštenje na naučnom skupu Odeljenja društvenih nauka ANUK, u Prištini, 17. novembra 1989. Tekst objavljen u istoj knjizi (Tema të zgjedhura…), na str. 193-202.
Pedagoški i neki drugi izvori o godini rodjenja Dositeja Obradovića, (Prilog njegovim pogledima na vaspitanje, školu i prosvetu), Prosvetni pregled, Beograd, 6. V 1989.
Akademija nauka i umetnosti Kosova, u Pedagoškoj enciklopediji (u buduće: P.e.), Beograd, Zagreb…, 1989, knj. 1 str. 7.
Blonski Petrovič Pavel, P.e., knj. 1, str. 58.
Filozofijska pedagogija, P.e., knj. 1, str. 206.
Gončarov Kirilovič Nikolaj, P.e., knj. 1, str. 229.
Hegel Georg Wilhelm, P.e., knj. 1, str. 242
Idadija, P.e., knj. 1, str. 252. 252.
Jugoslavija, SFRJ, pregled razvoja prosvete i školstva (një nga autorët) P.e., knj. 1, str. 312-372.
Kerscheinsteiner Georg, P.e., knj. 1, str. 384.
Krupska Nadežda Konstantinovna, P.e., knj. 1, str. 419.
Libri shkollor, P.e., knj. 1, str. 432.
Logoreci Mati, P.e., knj. 1, str. 439.
Lunačarski Anatolij Vasiljevič, P.e., knj. 1, str. 441
Ljumezi Ljazer, P.e., knj. 1, str. 444.
Marković Svetozar, P.e., knj. 2, str. 8.
Medinskij Jevgenij Nikolajevič, P.e., knj. 2, str. 19.
Medresa, P.e., knj. 2, str. 19.
Mekteb, P.e., knj. 2, str. 25.
Pačarizi Hadži Omer Ljutfi, P.e., knj. 2, str. 168.
Pedologija, P.e., knj. 2, str. 184.
Përparimi, P.e., knj. 2, str. 187.
Pinkevič Albert Petrovič, P.e., knj. 2, str. 190-191.
Pistrak Mojsej Mihajlovič, P.e., knj. 2, str. 196.
Ruždije, P.e., knj. 2, str. 317.
Shkëndija, P.e., knj. 2, str. 338.
Šackij Stanislav Teofilovič, P.e., knj. 2, str. 413.
Šuljgin Nikolajevič Viktor, P.e., knj. 2, str. 430.
Tekije, P.e., knj. 2, str. 434.
Neka pitanja metodologije istorije pedagogije, Zbornik Filozofskog fakulteta XVIII-XIX, Priština, 1989, str. 7-17.
Rukosani (knjiga poezije), Pljevlja, 1991, str. 1-54.
Komenski u jugoslovenskoj pedagoškoj litraturi (povodom 400-godišnjice rodjenja), Nastava i vaspitanje, 1992, br. 1-2, str. 5-21.
Literarno obrazovanje i poezija Rifata Burdžovića, Sandžak, br. 11-12/1992, str. 26-27.
O Antologiji muslimanske poezije XX vijeka i povodom njenog izdanja, Mostovi, br. 124-125, 1992, str. 62-82.
Nauka i naučni razvitak u Sandžaku (osnovni stavovi), Sandžak, br. 14-15/1993, str. 26.
Školstvo i prosveta u Novom Pazaru od XV do XX stoleća, Novopazarski zbornik (Novi Pazar), br. 18, 1994, str. 85-110.
Svitanice, knjiga poezije, Novi Pazar, 1994, str. 1-64.
Počeci školstva kod muslimana u Crnoj Gori, Zbornik “Identitet Bošnjaka-muslimana”, Plav, 1995, str. 95-107.
Sami Frashëri dhe pedagogjia e rilindjes Kombëtare, Prishtinë, ASHAK, 1995, f. 1-242
Shkollat shqipe në vitet 1908-1910 sipas gazetës “Lirija”, Studime, ASHAK, Prishtinë, 1995, nr. 2, f. 95-106.
Pedagoško-psihološke ideje, etika i elementi drugh nauka u “Pend-nami” Feriduddin Attara, Nur, br. 8/1995, str. 47-52.
Islamsko-persijska kultura i uticaj persijskog jezika u nas, Beograd, 1996, str. 1-171.
Sh. Osmani, M. Kraja, H. Gehring: J.H. Pestaloci, reformatori i madh i arsimit, Tiranë, 1997, (recension), Studime, ASHAK, nr. 3/1996, në fq. 337-342.
Akad. Jashar Rexhepagiq, Dr. Abdullah Vokrri, Mr. Abdylaziz Veseli: Shkolla Normale “Sami Frashëri” e Prishtinës 1941-1944, Prishtinë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 1997, f. 1-322.
Prilog proučavanju kulturnog razvoja i identiteta Bošnjaka na Kosovu i Sandžaku (naučno saopštenje na Medjunarodnoj naučnoj konferenciji u Sarajevu, održanoj početkom maja 1996), u rev. Selam, Prizren, br. 10, 1997, str. 1-5.
Pedagoške i psihološke ideje Muhameda Abdagića i Ćamila Sijarića, Zbornik Sjenice, 1997, br. 8, str. 5-33.
Pedagoško-literarne refleksije i odzivi (prilog obrazovanju u Sandžaku), Novi Pazar, 1998, str. 1-202.
“J.H.Pestaloci – reformator i madh i arsimit”, një ndër veprat më të rëndësishme pedagogjike, Përpjekja pedagogjike, Tiranë, 1998, nr. 1, f. 35-41.
Boje u kapima kiše (knjiga poezije), Prizren 1998, str. 1-88.
Pedagogjia e psikologjisë, kumtesë në Këshillimin shkencor: Pozita e shkencave shoqërore në Kosovë, mbajtur më 20 nëntor 1997. në lib.: Pozita e shkencave shoqërore në Kosovë, Prishtinë, ASHAK, 2001, f. 53-60. Në këtë lib. po ashtu: Fjala hyrëse (në fq. 9-10) dhe Fjala përfundimtare (në fq. 111-112) e akad. Jashar Rexhepagiqit.
Dervishët, rendet dhe teqetë në Kosovë, në Sanxhak e në rajonet e tjera përreth, në të kaluarën dhe sot, Pejë, Dukagjini, 1999, f. 1-282.
Çka sjell vepra “Kosova në vështrimin enciklopedik”, (Tiranë, 1999), Koha Ditore, Prishtinë, 6 dhjetor 1999, f. 15.
Arsimi e shkenca dhe ndikimi i tyre në proceset integruese ekonomike në trevat shqiptare, në: Zhvillimi ekonomiko-shoqëror i trojeve shqiptare dhe integrimi i tyre rajonal dhe botëror, Tiranë, Prishtinë, Shkup, 2000, f. 549-562.
Naimi dhe Samiu në pedagogjinë e Rilindjes kombëtare shqiptare (rreth disa çështjeve më pak të studiuara), në: Naim Frashëri 100 vjet pas, Prishtinë, ASHAK, 2000, f. 103-108.
Personaliteti, jeta dhe veprimtaria e akademik Mark Krasniqit (Me rastin e 80-vjetorit të lindjes së tij), në rev. shkencore Dardania Sacra, Prishtinë, nr. 2/2000, f. 447-470.
Dr. Abdullah Vokrri, Jashar Erebara, jeta dhe vepra e tij (recension), në lib. “Jashar Erebara”, Prishtinë, Libri shkollor, 2000, f. 255-261.
Obrazovanje za mir, toleranciju i medjunarodnu saradnju, Tutinski zbornik, br. 2/2001, str. 57-72.
Iljaz Gogaj, Shkolla Teknike dhe Harri Fulci, Tiranë, 1999, Studime 5,6,7 (vlerësim), Prishtinë, 2001, f. 402-404.
Dr. Shefik Osmani – Dr. Nijazi Kazazi: Abetaret shqipe dhe trajektorja e tyre historiko-pedagogjike, Tiranë, 2000 (vlerësim), Studime 5,6,7, Prishtinë, 2001, f. 405-408.
Hafiz Safvet-beg Bašagić, Beharistan (čas.), Sarajevo, br. 1/2001, str. 75-84.
Mehmed-beg Kapetanović i perzijska književnost, Beharistan, br. 2/2001, str. 39-46.
Iranološka istraživanja i najistaknutiji iranolozi na teritoriji prethodne Jugoslavije, Beograd, Kulturni centar IR Irana u Beogradu, 2001, str. 1-176. Knjiga je iste godine objavljena na persijskom u Teheranu.
Naučna vrijednost i doprinos iranologiji djela dr. Fehima Bajraktarevića, Beharistan, br. 3-4/2001, str. 10-28.
Obrazovanje u Iranu juče, danas i sutra (studija u rukopisu, 42 stranice). Na alban. je objavljena u knj.: Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike, Prishtinë, 2002, f. 503-544.
Pedagoško značenje i umetnička vrednost književnog stvaralaštva za decu (na primeru predstavnika iz doline Lima i okoline), Mostovi (čas.), Pljevlja, 2002, str. 93-109.
Arsimi për paqe, tolerancë dhe bashkëpunim ndërkombëtar, Edukata Islame, nr. 66/2002, f. 19-39.
Vlera arsimore dhe edukative e revistës “Edukata Islame”, Edukata Islame, nr. 67/2002, f. 21-25.
Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike, Prishtinë, ASHAK, 2002, f. 1-682.
O liku i delu Esada Mekulija, saopštenje podneto 3. avgusta 2002. godine na književnim susretima u Plavu. Tekst je objavljen u čas. Mak, Novi Pazar, 2003.
Edukimi në familjen kosovare dhe specifikat e tij, Studime 8-9, 2001-2002, Prishtinë, ASHAK, 2002, f. 295-300.
Musa Kraja, Idetë dhe veprimtaria pedagogjike e Harry T. Fultzit në Shqipëri, Koha, Tiranë, 2000 (recension), Studime 8-9, 2001-2002, Prishtinë, 2002, f. 347-352.
Naučno i pedagoško obeležje Islama i značenje medjuverske tolerancije, objavljen časopisu Nur (2003), br. 38, str. 53-58.
Dervishët dhe teqetë në Kosovë, në Sanxhak e në rajonet e tjera përreth (botim i ri i plotësuar), Pejë, Dukagjini, 2003, f. 1-300.

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)