Ata që lanë gjurmë në shkencë dhe atdhetarizëm:Muharrem Berisha (1942-2010)Lindi më 10.6.1942 në fshatin Vilanc, komuna e Vushtrisë. Shkollën fillore e ka mbaruar në vendlindje, ndërsa në vitin 1961 ka mbaruar Shkollën Normale në Prishtinë. Gjatë vitit shkollor 1961/62 ka punuar mёsues nё shkollёn fillore tё Samodrexhёs dhe tё Novosellёs tё komunёs së Vushtrisё. Nё vitin shkollor 1962/63 regjistron studimet e matematikёs nё Fakultetin Filozofik tё Prishtinёs, të cilat i mbaroi nё qershor tё vitit 1966. Gjatё vitit shkollor 1966/67 punon profesor i lёndёs sё matematikёs nё Shkollёn e Mesme Teknike tё Prishtinёs.Nё tetor tё vitit 1967 ka qenё i angazhuar tё mbajё ushtrimet nga Analiza matematike I nё Katedёn e Matematikёs tё Fakultetit Filozofik tё Prishtinёs. Nё mars tё vitit 1968 zgjidhet asistent nё Katedrёn e Matematikёs. Nё tetor tё vitit 1969 regjistrohet nё studimet pasuniversitare nё Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore tё Beogradit. Nё vitin shkollor 1970/71 autorizohet tё mbajё ligjërata nga lёnda Analiza matematike I nё Katedrёn e Matematikës të FSHMN-së.Nё vitin 1974 ka mbrojtur temёn e magjistraturёs me titull: Transformimi dhe shumimi i serisё Fourier tё njё funksioni tё vazhdueshёm nё Fakultetin e Shkencave Matemaike-Natyrore tё Beogradit. Gjatё periudhёs shkurt 1978- shkurt 1979 ka qёndruar nё specializim nё universitetin “Lomonosov” tё Moskёs. Nё maj tё vitit 1979 ka mbrojtur tezёn e doktoratёs me titull: Vlerёsimi i koeficientёve Fourier tё disa klasa funksionesh. Po nё kёtё vit zgjidhet docent nё lёndёn Analiza matematike I nё Seksionin e Matematikёs nё FSHMN tё Prishtinёs. Nё maj tё vitit 1982 zgjidhet profesor inordinar nё lёndёn Analiza matematike I, ndёrsa nё mars tё vitit 1987 zgjidhet profesor ordinar nё FSHMN tё Prishtinёs. Mё 24 dhjetor 1996 zgjidhet anёtar korrespondent, ndërsa më 20 dhjetor 2000 zgjidhet anëtar i rregullt i ASHAK.Gjatё kёsaj periudhe, qё nga viti 1967 gjer mё sot, si asistent, docent, profesor inordinar dhe ordinar nё Seksionin e Matematikёs ka ligjëruar lёndën Analiza matematike I, II, III dhe kurse të përgjithshme të matematikës në fakultete të tjera të Universitetit të Prishtinës. Ështё i angazhuar qё nga viti shkollor 1979/1980 e gjer mё sot nё studimet pasuniversitare. Udhёheq deri mё tani seminarin nga Analiza matematike nё kёto studime.Gjithashtu ka qenё udhёheqёs i disa kandidatёve nё magjistraturё dhe doktoratë. Ka qenё kryesues i Kryesisё sё Shoqatёs sё Matematikanëve, Fizikanёve dhe Astronomёve tё Kosovёs. Dy mandate zgjedhore, duke filluar nga viti shkollor 1981/82 deri mё 1984/85, ka qenё shef i Seksionit tё Matematikёs. Qё nga tetori i vitit 1985 deri nё tetor tё vitit 1987 ka kryer detyrёn e prodekanit tё FSHMN-sё. Nё vitin 1987 zgjidhet dekan i FSHMN-së, ndёrsa nё vitin 1989 rizgjidhet nё detyrёn e dekanit. Nё qershor tё vitit 1991 shkarkohet nga kjo detyrё me rastin e masave tё dhunshme tё pushtetit serb, tё aplikuara nё këtë fakultet. Ështё laureat i Shpёrblimit tё Dhjetorit tё vitit 1983. Nё periudhёn 1994-1996 ka qenё udhёheqёs i studimeve pasuniversitare nё Seksionin e Matematikёs. Ështё korrespondent i Mathemmaticial Reviews dhe anёtar i American Mathematical Society. Gjatё periudhёs 1985-1991, sa e ka parë dritёn revista Punime matematike, ka qenё redaktor i saj. Tani ёshtё kryeredaktor i revistёs Kёrkime dhe sekretar i Seksionit të Shkencave të Natyrës të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.BIBLIOGRAFIA

Punimet shkencore:


M. Berisha, Transformacija i zbirljivnost Fourier-ovog reda neprekidne funkcije. 1974. Beograd (Punimi i magjistraturёs).
M. Berisha, O faktorima uniformne konvergencije Fourier-ovog reda. Bul. FSHMN, Nr.4, 1976 (5-20).
M. Berisha, Vlerёsimi i koeficijentёve Fourier tё njё funksioni nga klasa . Bul. FSHMN. Nr.5 1977 (5-12).
M. Berisha, Procena Fourier-ovih koaficijenata nekih klasa fukcija. 1979 Prishtinë, (Tezë e doktoratёs).
M.K. Potapov, M. Berisha, Moduli gladkosti i koeficijenti Furie periodiçeskih funkcij odnovo peremenovo. Publ.Inst.Mat. Beograd, tome 26(40), 1979,215-228.
M. Berisha, Koeficijentёt Fourier tё funksioneve tё klasёs . Bul. FSHMN, Nr.6. Prishtinё, 1979-1980 (5-12).
M. Berisha, Procena pomoçu najbolje aproksmacije Fourier-ovih koeficijenata funkcija klasa H(p,k ). Matematički vesnik, Beograd, 4(17)(32),1980, (1-7).
M.Berisha Vlëresimi i koeficenteve Fourier i funksioneve nga klasa . Kërkime ASHAK.Nr.1 (1980), (73-80).
M. Berisha, O koeficijentah Furie nekatorih klasov funkcij. Glasnik matematiçki, Zagreb, Vol. 16(36), 1981 (75-90).
M. Berisha, Mbi koeficijentёt Fourier monotonё tё njё funksioni çift nga klasa e funksioneve . Bul. FSHMN, Nr.7, 1981 (11-18).
M. Berisha, O koeficijentah Furie periodiçeskih funkcij primadlezhashçih H(p,k, ) klasam Nikolskovo. Publ.Inst. Mat.. Beograd, tome 32(46), 1982 (17-27).
M. Berisha, Procena pomoçu modula glatkosti Fourier-ovih koeficijenata funkcija klasa H(p,k ). Matematiçki vesnik Beograd 6(19)(34), 1982.
M. Berisha, R. Kastrati, F.H. Berisha, Funksionet çifte nga klasa dhe modulet e vazhdueshmёrisё Bul. FSHMN, Nr.8, 1982 (5-9).
M. Berisha, Zbatimi i moduleve tё vazhdueshmёrisё nё vlerёsimin e koeficijenteve Fourier tё funksionit nga klasa . Bul. FSHMN. Nr.8, 1982 (11-16).
M. Berisha, R. Kastrati, Mbi modulet e vazhdueshmёrisё dhe koeficijentёt Fourier tё serive lakunare. Bul. FSHMN. Nr. 8, 1982 (19-27).
H. Turku, M. Berisha, I. Hoxhaj, Njё kriter i interpolimit nё hapёsirёn . Bul. FSHMN, Nr.8, 1982 (83-66).
M. Berisha, Mbi koeficientёt Fourier monotonё tё funksionit çift nga klasa e funksioneve , Kërkime, ASHAK, Nr.2 (1983), (37-44).
M. Berisha, R. Kastrati, Vlerёsimi i koeficientёve Fourier tё serive lakunare tё funksioneve nga klasat H(p,k, ) Bul. FSHMN. Nr.9, (1983-86), 11-16.
M. Berisha, R. Kastrati, Vlerёsimi i koeficijentёve Fourier tё serive lakunare nga klasa e funksioneve . Bul.FSHMN, Nr.9 (1983-86),33-37.
M. Berisha, F.H. Berisha, Disa rezultate nё lidhje me koeficientёt Fourier tё funksioneve nga klasa e Besovit. Bul.FSHMN., Nr.9 (1983-86), 27-32.
M. Berisha, Neobhodimie uslovija koeficijentov Furie periodiçeskih funkcij prinadlezhashçih klasom tipa Besova. Publ. Inst. Mat. Beograd, tome 35(49), 1984, 87-91.
M. Berisha, H. Turku, M. Rajoviç, Fourier-ovi koeficijenti lakunarnih koeficijenata funkcija klasa H(p,k ). Mat.vesnik, Beograd 36 (1984), 187-191.
M. Berisha, Ocenka koeficijentov Furie funkcii primadlezhashçih klasam Besova. Publ. Inst. Mat. Beograd, tome 38 (52), 1985, 153-156.
M. Berisha, O koeficijentah Furie funkcii primadlezhashçih klasam Besova tipa B(p, , ). Serdika, Bulgarska Akademija na Naukite, Sofija 1985, 78-85.
M. Berisha, Dostatoçnie uslovija koeficijentov Furie funkcii primadlezhashçih klasam tipa Besova. Glasnik Mat. Zagreb, Vol. 21 (41) (1986), 115-122.
M. Berisha, Konditat e mjaftueshme tё koeficientёve Fourier pёr funksionet nga klasat e Besov-it . Kёrkime. ASHAK, Nr.3,(1985),(31-36).
M..Berisha, Koeficijenti Furie i moduli gladkosti funkcij dvuh peremenih. Matematiçki vesnik, Beograd, 38, 1986, 251-262.
M. Berisha, F.H. Berisha, Vlerёsimi i koeficientёve Fourier tё funksioneve nga klasa dhe qё kanё serinё Fourier seri lakmore. Kёrkime, ASHAK, Nr.4, (1986).
M. Berisha, R. Kastrati, Vlerёsimi me anё tё modulit tё vazhdueshmёrisё i koeficientёve Fourier tё serisё lakmore nga klasa e funksioneve . Kёrkime, ASHAK, Nr.4(1986).
M. Berisha, R. Kastrati, Moduli gladkosti i koeficijenti dvojnih lakunarnih trigonometriçeskih rjadov. Punime matematike, Prishtinё, Nr.1 (1986), 29-41.
M. Berisha, R. Kastrati, O koeficijentima Furie lakunarnih trigonometriçeskih dvojnih rjadov primadlezhashçih klasam funkcij. Punime matematike, Prishtinё, Nr.2,(1987), 43-48.
M. Berisha, O koeficijentah Furie funkcii primadlezhashçih klasam Besova. Glasnik matematiçki, Zagreb 23(43), 1988, 73-79.
R.Kastrati,M. Berisha, O koeficijentah dvojnih lakunarnih trigonometriçeskih rjadov primadlezhashçih klasam funkcij. Punime matematike, Prishtinё, Nr.3 (1988), 49-54.
M. Berisha, O koeficijentah dvojnih trigonometriçeskih rjadov. Serdika Bulgarska Akademija na Naukite, Sofija, Tom 14, 1988, 68-74.
R. Zejnullahu M. Berisha O module neprerivnosti i gladkosti v . Matematiçki vesnik, Beograd, 40, (1988), 81-84.
M. Berisha, R. Kastrati, O koeficijenatah Furie lakunarnih trigonometriçeskih dvojnih rjadov prinadlezhashçih klasam funkcij. Glasnik matematiçki, Zagreb, Vol. 24(44), 1989 (291-296).
M. Berisha, F.H. Berisha, Ob odnom obobshçenom module neprerivnosti. Teorija funkcije prilozhenja. Konf.Mol.uç. Mosk. Univ. 1989 .
F.H. Berisha M. Berisha, Obobshçeni modul gladkosti Çebishevskova tipa Punime matematike, Prishtinё, Nr.4 (1989), 17-25.
F.H. Berisha M. Berisha, O svojstvah odnovo obobshçenovo modula neprerivnosti priminjenova v teorij priblizhenja. Glasnik matematiçki, Zagreb, 1990, Nr.3, 32-29.
M. Berisha, F.H. Berisha, M.K. Potapov, O polinomialnoj aproksimacij vintegralnoj metrike s vesom Jakobi. Vesnik, Moskva, MGU, ser.1 Mat-meh., 1990,Nr.5, 33-38.
M. Berisha, On coefficients of double lacunary trigonometric series. Rostock, Math.kolloq, 43, 27-38, (1990).
M. Berisha, R. Kadriu, On a class of functions of Nikolcky-Bessov type. Bul.FSHMN, Nr.10, (1995) 37-65.
M. Berisha, M. Ibrahimi, Zhytja e klasave dhe . Bul.FSHMN, Nr.10. (1995), 13-24.
R. Kastrati, M. Berisha, Vlerësimi i koeficientëve Fourier me seri të dyfishtë lakunare nga klasa . Bul. FSHMN. Nr.10. (1995), 67-74.
M. Berisha, R. Kadriu, On some inequalities about monotonic numerical sequences. Bul. FSHMN. Nr.11.(1996), 7-12.
F.H. Berisha, M. Berisha, R. Kastrati, Mbi koeficientet Fourier nga klasa . Bul. FSHMN. Nr.11. (1996), 79-93.
R. Kastrati, M. Berisha, F.H. Berisha, Seria lakunare e funksionit të vazhdueshëm. Bul.FSHMN. Nr.11, (1996), 27-30.
M. Berisha, Transformimi i serisë trigonometrike. Kërkime, ASHAK, 5 (1997), 13-23.
R. Kastrati, M. Berisha, Disa veti të koeficijentëve Fourie të funksioneve çift me dy variabla nga klasa e Besovit. Kërkime ,ASHAK, 5 (1997), 25-30.
Faton Berisha, Muharrem Berisha, Sharpering of estimates of modules of smoothness. Kërkime, ASHAK. Nr.5, (1997), 67-75.
Muharrem Berisha, Faton Berisha, Some eighted type inequalities about monotone sequences. Bul.FSHMN, Nr.12, (1998), 23-31.
Muharrem Berisha, Fevzi Berisha, Faton Berisha, Some properties of Fourier coefficients of a function belonging to the Besov classes. Bul.FSHMN. Nr.12, (1998), 113-124.
Muharrem Berisha, Fevzi Berisha, An application of a Peetre type k-functional in approximation theory. Kërkime, ASHAK. 6, (1998), 93-101.
Faton Berisha, Muharrem Berisha, Note on estimates of Fourier coefficients of a function belonging to the H(p,k ) classes of Nikolsky. Kërkime, ASHAK. 6 (1998), 111-122.
Faton Berisha, Muharrem Berisha, Disa veti të funksioneve nga klasat e Bessov-it. Kërkime, ASHAK. 7, (1999).
M. Berisha, Shumimi i serisë Fourier të një funksioni të vazhdueshëm. Kërkime, ASHAK, 7, (1999).
Muharrem Berisha, Faton Berisha, On monotone Fourier coefficients of a function-belonging to Nikolski-Besov classes. Mathematca Montisnigri,vol X (1999), 5-20.
Muharrem Q. Berisha, Faton M. Berisha, Evaluation of constants related to estimates of Fourier coefficients of a functions . Kërkime,.ASHAK. 8, (2000),45-58.
F.M. Berisha, M.Q. Berisha, Jackson and its converse theorems for a generalized modules of smoothness. Kërkime, ASHAK 8, (2000), 79-96.
F.M. Berisha, M.Q. Berisha, Jackson theorem for a generalized r-th modules of smoothness. Kërkime, ASHAK 9, (2001), 89-116.
M.Q.Berisha, F.M.Berisha, A note on the inverse theorem for a generalised modulus of smoothness. Mat.Bilten. Skopje. 25(51)(2001), 91-96.

Punimet profesionale:

M. Berisha, Krahasimi lokal i funksioneve. Dituria, revistë shkencore e studentëve të Kosovës, Nr.2 Prishtinë, 1975.
M. Berisha, Mosbarazitë dhe mosbarazimet. Matematika-Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr. 1. 1980.
M. Berisha, Mosbarazitë dhe mosbarazimet. Matematika-Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr. 1. 1982.
M. Berisha, Mosbarazimet e shkallës së dytë me një të panjohur. Matematika-Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr 2. 1982
M. Berisha, Mosbarazimet e shkallës së dytë me një të panjohur. Matematika-Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr. 2. 1982.
M. Berisha, Mosbarazimet sumultante të shkallës së dytë. Matematika-Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr. 1. 1984
M. Berisha, A. Bardhi, Mosbarazimet logaritmike. Matematika- Fizika, revistë profesionale – metodike, Nr. 1. 1985
M. Berisha, M. Shpejti. Mosbarazimet trigonometrike. Përmbledhje punimesh të SHLP-së, Prizren, Nr. 2 1985.

Tekste shkollore dhe universitare:

N. Maksimoviq, G. Nenkoviq, Matematika për kl. II dhe III të shkollave të mesme dhe profesionale. Prishtinë, 1975, Përkthyes: M. Berisha dhe S.Imami.
M. Zhivkoviq, Aritmetika për kl. V të shkollës fillore. Prishtinë, 1976, Përkthyes: M. Berisha.
M. Zhivkoviq, Përmbledhje detyrash për kl V të shkollës fillore. Prishtinë 1976, Përkthyes: M. Berisha.
S. Aljançiq, Hyrje në analizën reale dhe funksionale. Prishtinë, 1980. Tekst universitar, Përkthyes: M. Berisha.
M. Berisha, H. Turku. Analizë dhe analizë numerike për kl III AMO – drejtimi matematiko-teknik, Prishtinë, 1982.
H. Turku, M. Berisha, Trigonometri për kl.III AMO, drejtimi matematiko-teknik, Prishtinë, 1982.
E. Gashi, M. Berisha, Matematikë për kl.III AMO, drejtimi kimiko-teknologjik, Prishtinë, 1982.
M. Berisha, H. Turku, Matematikë për kl.III AMO- drejtimi natyror-teknik. Prishtinë, 1982.
H. Turku, M. Berisha, Analizë dhe analizë numerike për kl IV AMO – drejtimi matematiko-teknik, Prishtinë, 1982.
H. Turku, M. Berisha, Matematika për kl. IV AMO –drejtimi natyror-teknik. Prishtinë, 1982.
M. Berisha, R. Zejnullahu, Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza matematike I, Tekst universitar, Prishtinë, 1983.
M. Berisha, Prilog teoriji Fourier-ovih redova. Posebno izdanje, Prishtinë, 1984.
M. Berisha, R. Zejnullahu, Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza reale, Tekst universitar, Prishtinë, 1985.
M. Berisha, R. Kadriu, M. Shpejti, Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga matematika për studentët e shkollave të larta pedagogjike . Tekst universitar, Prishtinë, 1985.
M. Berisha, Mosbarazitë dhe mosbarazimet . Dorocak për nxënës të shkollave të mesme, Prishtinë, 1985.
M. Berisha, R. Zejnullahu, Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga analiza reale dhe funksionale, Tekst univerzitar, Prishtinë, 1986.
E. Gashi, M. Berisha, I. Berani, R. Kastrati, Kurs i përgjithshëm i matematikës. Tekst universitar, Prishtinë, 1986.
M. Berisha, R. Kadriu, M. Shpejti, Matematika për studentët e shkollave të larta pedagogjike. Tekst universitar, Prishtinë, 1986.
M.Berisha, H. Turku, M. Demaj, Matematika për kl.II gjimnaz. Prishtinë, 1988.
M. Berisha, F.H.Berisha, Matematika për kl.II të shkollave të mesme. Prishtinë, 1988.
M. Berisha, M, Demaj, Matematika për kl.II gjimnaz, Prishtinë, 1989.
M. Berisha, F.H.Berisha, Matematika për kl.III të shkollave të mesme. Prishtinë, 1989.
M.Berisha, D. Kemberi, R,Gjergji, R. Zejnullahu, Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga matematika për kl. I të shkollave të mesme. Prishtinë, 1990.
M.Berisha, R. Zejnullahu, R.Gjergji, D. Pupovci, Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga matematika për kl. II të shkollave të mesme. Prishtinë, 1996.
M. Berisha, A. Zejnullahu, F.M. Berisha, Matematika për kl.I të shkollave të mesme, Prishtinë, 1997.
M.Q. Berisha, F.M. Berisha, Matematika për kl.IV të shkollave të mesme, Prishtinë, 1998.
M.Q. Berisha, Nga teoria e serive trigonometrike¸ ASHAK, Prishtinë, 2003.

V. Pjesëmarje në simpoziume, konferenca dhe kongrese:

M. Berisha, Transformacija Fourier-ovog reda jedne neprekidne funkcije. Simpozij prirodnih znanosti, Zagreb, 1975.
M. Berisha, O faktorima uniformne konvergencije. Kumtesë e mbajtur në Kongresin VI të MFAJ, Novi-Sad, 1975.
M. Potapov, M. Berisha, Moduli glabosti i koeficijenti Fourier. Kumtesë e mbajtur në Kongresin VII të MFAJ, Budvë, 1980.
M. Berisha, O Fourier-ovim koeficijentima nekih klasa funkcija. Kumtesë e mbajtur në Kongresin VII të MFAJ, Budvë, 1980.
M. Berisha, Moduli glatkosti i Fourier-ovi koeficijenti funkcija dveju promenljivih. Kumtesë e mbajtur në Kongresin VIII të MFAJ, Prishtinë, 1985.
M.Berisha, R. Kastrati. O Fourier-ovim koeficijentima lakunarnih redova. Kumtesë e mbajtur në Kongresin VIII të MFAJ, Prishtinë, 1985.
M.Berisha, R. Kastrati. O nekotorih svojstvah dvojnih lakunarnih trigonometriçeskih rjadov. Teorija funkci i prilozhenija, VII Kongres Mladih Uç. Moskva, 1985.
M. Berisha, O koeficijentah Furie. International conference on generalized functions, converegence structures and their applications. (GFCA) Dubrovnik, 1987.
M. Berisha, R.Kadriu, O koeficijentah Furie odnovo klasa funkcii i prilozhenija. Konf. Mol. Uç. MGU, Moskva, 1987.
M. Berisha, F.H.Berisha, Ob odnom obobshçenom module neprerivnosti. Teorija funkci i prilozhenija. Konf. Mol. Uç. MGU. Moskva, 1989.
F.H. Berisha, M. Berisha, O polinomijalnoj aproksimaci v integralnoj metrike s algebraiçeskim vesom. Vseojuznaja shkolla, Konf. Sovc. Prob. Teor.funk. Baku, 1989.
F.H. Berisha, M. Berisha, M. Potapov, Primenenije v teori priblizheni obobshçenovo modula gladkosti tipa G. Frojda. Conference on approximation theory, Kecskemet, 1990.
M. Berisha, R. Kastrati, F.H. Berisha, O dvojnih trigonometriçeskih rjadov Furie. Conference on approximation theory, Kecskemet, 1990.
F.H. Berisha, M. Potapov, M. Berisha, O primeni odnovo K-funkcionala Petre v teori priblezheni. Contructive theory of functions 91, international conference, Varna, 1991.
R. Kadriu, M. Berisha, R. Kastrati, Ob odnoj klase funkci tipa Nikolskovo-Besova. Contructive theory of functions91, international conference, Varna, 1991.
R. Kastrati, M. Berisha, F.H. Berisha, Moduli gladkosti i dvojnih trigonometriçeskih rjadi funkci primadlezhshçevih klasam Nikolskovo. . Contructive theory of functions91, international conference, Varna, 1991.
M. Berisha, F. Berisha, On monotone Fourier coefficients for some classes of functions . International Congress of Math., Zurich, 1994.
Faton M. Berisha and Muharrem Q. Berisha, Applying on Euler type transformation for acceleriating convergence of trigonometric series. International Conference MCC-2001, June 25-30, Dubrovnik, Croatia.

VI. Puna në projekte shkencore-kërkimore:

Interpolimi dhe vlerësimi i koeficientëve Fourier. Bashkësia Krahinore për Punë Shkencore, Prishtinë, 1980-udhëheqës.
Matematiçka analiza. Matematiçki institut, Beograd, 1981-bashkëpunëtor.
Politika investive dhe zhvillimi ekonomik i KSA të Kosovës. Instituti Ekonomik, Prishtinë, 1980-bashkëpunëtor.
Strukture i modeli u matematiçkoj i funksionalnoj analizi. Mat. Inst., Beograd, 1983-bashkëpunëtor.
Koncepti i zhvillimit afatgjatë të veprimtarive shkencore-hulumtuese deri në vitin 2000 dhe plani i zhvillimit për periudhën 1986-1990- bashkëpunëtor.
Matematiçka i funksionalna analiza. Mat. Inst., Beograd, 1984- bashkëpunëtor.
Teoria e aproksimacioneve dhe zbatimi i saj. Bashkësia për Punë Shkencore e Krahinës, Prishtinë, 1985-udhëheqës.
Përafrimi më i mirë dhe zbatimi i tij. Bashkësia për Punë Shkencore e Krahinës, Prishtinë, 1986-udhëheqës.
Hapësirat e Hardit. Bashkësia për Punë Shkencore e Krahinës, Prishtinë, 1985-. bashkëpunëtor.
Analiza Matematike. Mat. Inst., Beograd, Projekt pesëvjeçar 1985-1990- bashkëpunëtor.
Disa probleme nga teoria e përafrimeve. ASHAK, Prishtinë, 2000.


VII. Specializimet dhe puna studimore në universitete të tjera:

Maj 1974, qëndrim njëmujor në Universitetin e Tiranës.
Shkurt 1978- shkurt 1979, specializim në Universitetin e Moskës.
Nëntor 1984, qëndrim njëjavor në Universitetin e Sofjes.
Dhjetor 1984, qëndrim studimor në Universitetin e Moskës.
Janar 1986, qëndrim studimor në Universitetin e Moskës.
Nëntor 1986, qëndrim dyjavor në Universitetin e Jenës.
Nëntor 1998, qëndrim dyjavor në Universitetin e Mahaçkalës.

Gjatë qëndrimit në Moskë, Sofje, Jenë dhe në Mahaçkalë, ka mbajtur ligjërata në universitetet e tyre.

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)