Projekti amerikan për të krijuar “Shqipërinë e Madhe” po realizohet që disa vite, ngadalë, me mjete ushtarake dhe diplomatike, shkruan ditorja kroate “Slobodna Dalmacija”.Projekti amerikan për të krijuar “Shqipërinë e Madhe” po realizohet që disa vite, ngadalë, me mjete ushtarake dhe diplomatike, shkruan ditorja kroate “Slobodna Dalmacija”.

“Është i pandalshëm bashkimi i shqiptarëve”, ka thënë në Tiranë Kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, gjë që në mediat rajonale është komentuar si shpallje e projektit të “Shqipërisë së Madhe”. Për këtë ide është folur edhe gjatë 100 vjetorit të shënimit të pavarësisë së Shqipërisë, që është festuar në Tiranë, Prishtinë, Shkup…Kah fundi i vitit 2010, Koço Danaj, Drejtor i Institutit të Parashikimeve Rajonale, ka thënë se në vitin 2013 në mënyrë paqësore duhet të formohet shteti që do të përfshinte territoret shqiptare. Derisa disa analistë thonë se shteti i ri shqiptar është projekt real i cili tek disa ngjallë frikën se mund të sjellë tensione të reja, të tjerët thonë se fjalët e Berishës janë keqinterpretuar.

Projekti amerikan i krijimit të “Shqipërisë së Madhe” po realizohet ndër vite me mjete diplomatike dhe ushtarake. Ekziston një histori e angazhimit amerikan në rajon, por kur është fjala tek ky projekt, duhet cekur disa detaje kyçe. Këtu është bombardimi amerikan, i NATO-s, ndaj Serbisë më 1999, pas së cilës NATO në Kosovë ka dislokuar 50.000 trupa të armatosura mirë.


Këtu është edhe Marrëveshja e Ohrit, projekti i SHBA-ve, me të cilin filloi procesi i reformave politike të Maqedonisë përmes ndryshimeve kushtetuese dhe me miratimin e një sërë ligjeve të reja që ofrojnë më tepër të drejta për shqiptarët e Maqedonisë.Ndërsa, pika e tretë, sipas ditores kroate, është mbështetja e pavarësisë së Malit të Zi dhe Kosovës, me çka është dobësuar Serbia, është realizuar zbërthimi i saj, dhe është arritur një ekuilibër rajonal. Politika amerikane, me këto angazhime ushtarako-diplomatike, përgatit projektin e “Shqipërinë së Madhe”, thotë analistja Jadranka Polovic.Politologia nga Spliti ceku rëndësinë e Kosovës si pjesë të Evropës Juglindore.Ph.D.Jadranka Polovic


“Juglindja e Evropës, si në të kaluarën ashtu edhe sot, ka një domethënie të rëndësishme gjeopolitike dhe gjeostrategjike, që përcakton të ardhmen politike të rajonit. E lidhur me Mesdheun, Lindjen e Mesme, malet e Kaukazit dhe Azinë Qendrore, si dhe rajonin e Danubit dhe Evropën Qendrore, ka qenë gjithmonë subjekt i interesave të fuqive të mëdha. Për shkak të rëndësisë së energjisë në gjeopolitikën e shekullit XXI, kjo hapësirë, ku janë rrugët e rëndësishme të transitit, bëhet një zonë e konkurrencës të fortë të qendrave të pushtetit botëror. Në fakt, Evropa Juglindore është rruga më e shkurtë transiti midis Evropës Perëndimore dhe zonave të pasura me gaz dhe naftë në Azinë Qendrore dhe basenit Kaspik, dhe si i tillë është i aftë të bëhet pjesë e lojës së re të madhe gjeopolitike, pra një hapësirë ku ballafaqohen interesat e Shteteve të Bashkuara, Evropës, Rusisë dhe Turqisë”, thekson Polovic.

Ekspertja kroate shton se projekti i dominimit amerikan në Euroazi në fakt fillon në Evropën Juglindore me Shqipërinë, ndërsa përfundon në Kinë. Shtetet e Bashkuara, gjeostrategjinë e saj drejt Azisë Qendrore, e mbështesin në rrjetin e shteteve proamerikane në Evropën Juglindore, si Maqedonia, Shqipëria, Rumania, Bullgaria, Turqia, Greqia, e në kontekstin e fundit edhe Kosova, si dhe shtetet e rajoni Kaspik – Azerbajxhani dhe Uzbekistani – por edhe Gjeorgjia dhe Ukraina, në të cilën, siç thotë ajo, përhapet strategjia e unifikimit të amerikanizimit botëror.

“Në fakt, shembulli i Kosovës, si shtet i ri krijuar nga përdorimi i instrumenteve të politikës amerikane, është një tregues i dominimit të vazhdueshëm të SHBA-ve në rajon dhe përpjekjet për të ruajtur udhëheqjen unipolare amerikane jo vetëm në juglindje të Evropës, por në të gjithë rajonin e Euroazisë”, thotë Polovic, duke shtuar se Kosova mbetet një shembull amerikan në zotërimin e rregullave të demokracisë, tregut të lirë dhe të hapjes për investitorët e huaj.

“Politika amerikane tund të gjitha projektet në Kosovë. Është turp që zyrtarët amerikanë që mundën Serbinë, tani privatizojnë pjesët më vitale të ekonomisë së Kosovës”, thotë politologia kroate, e cila nuk pret trazira të reja në rajon.

“Udhëheqësit e lëvizjes kombëtare shqiptare këto ditë thanë se SHBA-të dhe Rusia kanë rënë dakord për rishikimin e kufijve, në mënyrë që Presheva, Kosova, dhe unë besoj një pjesë e Maqedonisë dhe e Malit të Zi, do të gjenden brenda një Shqipëri të Madhe. Unë ju besoj, sepse konfigurimi i deritashëm i rajoneve të ish Jugosllavisë është bërë në rrugën e dy proceseve integruese: anëtarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Shtetet kombëtare e kanë humbur kuptimin, ndërsa akterët globalë avancojnë me projektet e zgjerimit të demokracisë, të drejtave të njeriut dhe tregut të lirë, që nënkuptojnë globalizimin e varfërisë në rajon. Shtetet e reja janë krejtësisht të varura nga kapitali i huaj, ndërsa këto ditë shohim Qeverinë kroate si shembull që adapton gjithçka që akterët e huaj u thonë”.


http://www.slobodnadalmacija.hr/Svijet/tabid/67/articleType/ArticleView/articleId/120212/Default.aspx
"Velika Albanija formirat će se do 2013. godine"

Direktor Instituta  za regionalne prognoze Koča Danaj prognozirao je kako bi nova država obuhvaćala cijelu Albaniju i Kosovo, ali i dijelove Srbije, Crne Gore, Makedonije i Grčke u kojima žive Albanci

Novoosnovana “Lista za prirodnu Albaniju”, kojoj je glavni cilj stvaranje “velike Albanije”, najavila je da će izaći na izbore u svim balkanskim državama u kojima žive Albanci.
“Za početak ćemo sudjelovati na predstojećim izborima u Albaniji i na Kosovu, a kasnije i u svim državama regije”, poručuju iz Liste. “Lista za Albaniju” zalaže se za stvaranje države svih Albanaca na Balkanu, a osim Albanije, nova država bi se protezala na teritoriju Kosova i dijelova Crne Gore, Srbije, Makedonije i Grčke.

Odluka o referendumu


Direktor Instituta za regionalne prognoze u glavnom albanskom gradu Tirani, Koča Danaj, izjavio je kako bi se do 2013. godine trebala formirati nova albanska država.

Prema njegovim prognozama, ona bi obuhvaćala cijelu Albaniju i Kosovo, ali i dijelove Srbije, Crne Gore, Makedonije i Grčke u kojima žive Albanci. Ovu ideju je Danaj iznio na promociji svoje političke liste “Prirodna Albanija”.

Smatra kako bi Albanci u tim državama trebali izaći na referendum kojim bi se izjasnili za osnivanje velike albanske države. Odluku o referendumu ubrzo očekuje na Kosovu.

Danaj misli da se stvaranje nove države može postići mirnim putem i pregovorima sa susjedima te dodaje kako će stvaranje velike albanske države biti dobro za stabilnost i razvoj Balkana kao i rješavanje albanskog pitanja.

Sam je Danaj bivši savjetnik trojice albanskih premijera pa ga se zbog toga ne može smatrati političkim marginalcem, a dodaje kako za ovu ideju ima podršku međunarodne zajednice.

Ostaje još samo vidjeti kakvu reakciju će imati države koje bi se u korist “velike Albanije” trebale odreći svoga teritorija, a mora se imati na umu kako su se u ovoj regiji u prošlosti rješavali takvi problemi.

Ovu listu na Kosovu podržavaju pokret “Samoopredjeljenje” i predsjednici općina Preševo i Bujanovac.

Danaj smatra kako bi se Albanci za svoju veliku državu mogli izboriti referendumom u sadašnjim državama.

Londonska konferencija


Glasnogovornik javnog tužiteljstva Republike Srbije Tomo Zorić u izjavi za beogradsku “Politiku” ustvrdio je kako će Tužiteljstvo, u granicama svojih ovlasti, reagirati povodom izjava čelnika općina Preševo i Bujanovac koji su na skupu u Tirani promovirali “Liste prirodne Albanije”.

Naime, predsjednik općine Preševo Ragmi Mustafa i predsjednik Bujanovaca Jonuz Musliju podržali su u subotu u Tirani ideju “Liste za prirodnu Albaniju”, da se “objedine dijelovi teritorija Makedonije, Grčke, Kosova, Crne Gore i Srbije, susjednih država u kojima Albanci čine većinsko stanovništvo”, navodi list.

Na skupu je zaključeno da od Međunarodnog suda pravde treba tražiti revidiranje Londonske konferencije iz 1913. godine kao i Berlinskog kongresa “da bi se ispravile pogreške prema Albancima koje su nastale nakon povlačenja osmanskog imperija s tog prostora”.

SD


"Great Albania will be formed by 2013."

Director of the Institute for Regional forecasts Koca danaias predicted that the new state-wide Albania and Kosovo, and parts of Serbia, Montenegro, Macedonia and Greece, where Albanians lived

The newly formed "List for Natural Albania", where the main objective is to create a "Greater Albania", has announced that they will vote in all the Balkan countries where Albanians live.
"For a start, we will participate in the upcoming elections in Albania and Kosovo, and later in all countries of the region," says the lists. "List for Albania" advocates the creation of the state of all Albanians in the Balkans, except for Albania, a new state would be extended to the territory of Kosovo and parts of Montenegro, Serbia, Macedonia and Greece.

Decision on Referendum


Director of the Institute for Regional forecasts in the Albanian capital, Tirana, Koca danaias , said to be by 2013. should form the new Albanian state.According to the forecast, it would cover the whole Albania and Kosovo, as well as parts of Serbia, Montenegro, Macedonia and Greece, where Albanians live. This idea was put forward danaias to promote their political lists "Natural Albania". believed to Albanians in those states should get to a referendum that would endorse the establishment of a large Albanian state. A decision is expected soon on a referendum in Kosovo. danaias thought that the formation of the new state can be achieved through peaceful means and negotiations with neighbors, adding that the creation of a large Albanian state be good for the stability and development of the Balkans as well as resolving the Albanian question. danaias Sam is a former adviser to three Albanian prime and ga can not therefore be considered the political margins, and added that for this idea has the support of the international community. remains just to see what the reaction will be the state that would be in favor of "Greater Albania" should give up their territory, and must be bear in mind that in this region in the past dealt with such problems. this list in Kosovo to support the movement, "Self-determination" and the presidents of the Presevo and Bujanovac. danaias considered to Albanians for their great country could win a referendum in the current member.


London Conference


A spokesman for the public prosecutor's office of the Republic of Serbia Tomo Zoric told the Belgrade's "Politika" argued that the Prosecution will, within the limits of its authority, responding to a statement by the head of the Presevo and Bujanovac, who at a rally in Tirana promoted "Lists of natural Albania". Specifically, the president of the municipality Presevo Ragmi Mustafa and president of Bujanovac Jonuz Musliuendorsed Saturday in Tirana idea of "lists for Natural Albania", to "unify parts of the territory of Macedonia, Greece, Kosovo, Montenegro and Serbia, neighboring states where Albanians are in the majority," says sheet. The event was concluded that the International Court of Justice to seek review of the London Conference from 1913. year and the Congress of Berlin "to correct errors to the Albanians that occurred after the withdrawal of the Ottoman Empire on the premises."
"Americans are preparing the project for years Greater Albania"

Flag of Albania / Illustration

- Unstoppable unification of Albanians - said in Tirana, Albanian Prime Minister Sali Berisha, as in some regional media followed the announcement of the project as a new Greater Albania. About this idea was discussed, namely, during the recent celebration of the hundredth anniversary of the establishment of the Albanian state, which is noisily celebrated in Tirana, and in Pristina, Skopje ... Even in late 2010. Koca danaias, director of regional forecasting and advisor of three Albanian prime minister, said it would be in 2013.the peacefully should establish a new Albanian state, which would bring together Albanian territory. While some analysts argue that the new Albanian state a realistic project that some awakens fears and may bring new tensions, others state that Berisha's words completely misrepresented. - U.S. project to create a Greater Albania actually slowly through diplomatic and military means realized for many years . There is a history of U.S. involvement in the region, but when it comes to this project, it should be recalled on several key points.It is the U.S., NATO's bombing of Serbia in 1999. , after which NATO has deployed in Kosovo 50,000 well-armed troops. - There is also the Ohrid Agreement, Project USA, which began a process of political reform Macedonia through constitutional changes and the adoption of a series of new laws that provide substantially more rights Macedonian Albanians. The third key point is the American support for the independence of Montenegro and Kosovo, which has been weakened Serbia, conducted its decomposition and thus established a regional balance. U.S. policy is the military-diplomatic engagement prepared project Greater Albania - said Dr. Jadranka half. Political scientist from Split indicates the significance of Kosovo as a part of southeast Europe. - Southeast Europe, as well as in the past, and today has an extremely geopolitical, geo-economic and geo-strategic meaning that determines the political future of the region. Associated with the Mediterranean, the Middle East, the Caucasus Mountains and Central Asia as well as the Danube region and Central Europe, has always been subject to the interests of the great powers. Because of the growing importance of energy in the geopolitics of 21st century, this area, which are important transit route over you, so here's Gazprom is finally in Croatia, it becomes an area of strong competition of global power centers.Specifically, Southeast Europe is the shortest transit route between Western Europe and the oil-and gas-rich areas of Central Asia and the Caspian basin, and as such his pass ability becomes part of the "new great geopolitical game", the area where rivaliziraju interests of the United States, Europe, Russia and Turkey - said Dr. halves. Our informants added that the project of establishing U.S. dominance in Eurasia actually begins in southeastern Europe with Albania, and ends in China. United States its geostrategist towards Central Asia rely on network proameričkih country in southeastern Europe - Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Turkey, Greece, in the context of the recent Kosovo and the country's Caspian region - Azerbaijan and Uzbekistan, as well as Georgia and Ukraine, the which, he says, spreading malicious strategy of unification, Americanization. - It is an example of Kosovo as a new state created by the use of American policy instruments has become an indicator of continued U.S. domination in the region and efforts to keep the U.S. unipolar leadership not only in the southeast of Europe, but and the wider Eurasian space - said Dr. Polovic, adding that Kosovo remains an American "success stories" in mastering the rules of democracy, free-market adoption lessons and opening to foreign investors. - American politics is shaking all projects in Kosovo. It is a shame that the American officials who beat Serbia now privatized most vital parts of the Kosovo economy - said the political scientist. Can we expect unrest? - I do not expect unrest. Specifically, the leaders of the Albanian national movement these days say that the U.S. and Russia have agreed to redrawing boundaries in a way that will Presevo, Kosovo, and I believe part of Macedonia and Montenegro, found within a Greater Albania. I truly believe that, because they are already new configuration former Yugoslavia conducted by two of the integration process: the region joining NATO and the European Union.Nation-states are losing meaning, global actors advance the project to spread democracy, human rights and free markets, which implies globalized misery region. The new states are totally dependent on foreign capital, these days we see the Croatian government as llent students who spend all ordered by the actors .... - Region earthquake high unemployment, apathy of people, incredible social differences, and the American hit Albania, Kosovo and Montenegro may qualify as the country with the highest crime - said the political scientist. 


Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)