Prokuroria shtetërore e Kosovës , publikon 234 aktakuza kundër korrupsionit

Deri më tani në ueb-faqe të Prokurorit të Shtetit janë publikuar 234 akte akuzuese për vepra penale kundër korrupsionit
Koordinatorja nacionale kundër korrupsionit, pranë Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Prokurorja Laura Pula, përmes kësaj komunikate njofton opinionin lidhur me aktivitetet dhe mbikëqyrjen e zbatimit të Planit të veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit dhe për të arriturat në këtë drejtim.

Që nga fillimi i zbatimit të planit të veprimit më 4 nëntor 2013 e deri më 30 shtator 2014, prokuroritë kanë pasur në punë 971 raste ndaj 2589 personave, përfshirë periudhën kohore para datës 4 nëntor 2013 dhe rastet që ka pranuar pas kësaj date.

Gjatë kësaj periudhe (4 nëntor 2013 – 30 shtator 2014), prokuroritë kanë arritur të zgjidhin 396 raste ndaj 974 personave. Prokuroritë rastet ndaj 974 personave i kanë zgjidhur në këtë mënyrë:

- Për 228 persona janë hudhur kallëzimet penal;

- Për 307 persona janë pushuar hetimet;

- Për 43 persona është ngritur aktakuzë për dhënien e urdhrit ndëshkimor;

- Për 64 persona është ngritur Aktakuzë e drejtpërdrejtë;

- Për 332 persona është ngritur aktakuzë pas zhvillimit të hetimeve.

Njoftojmë opinionin se me qëllim të rritjes se transparencës dhe llogaridhënies, me vendim të u.d. të Kryeprokurorit të Shtetit në ueb-faqen e Prokurorit të Shtetit ka filluar publikimi i të gjitha aktakuzave për raste të korrupsionit, të cilat janë ngritur nga data 4 nëntor 2013 e tutje, e që deri më tani në ueb-faqe të Prokurorit të Shtetit janë publikuar 234 akte akuzuese për vepra penale kundër korrupsionit.

Me rekomandim të koordinatores nacionale dhe me qëllim të vazhdimit të rritjes së transparencës dhe respektimit të drejtave dhe lirive të të pandehurve në procedurë penale, u.d. i Kryeprokurorit të Shtetit Sylë Hoxha, ka marrë vendim që në ueb-faqe të Prokurorit të Shtetit të publikohen edhe vendimet mbi pushimin e hetimeve dhe hudhjet e kallëzimeve penale.

Koordinatorja nacionale kundër korrupsionit, Laura Pula, në vazhdimësi dhe në kohë reale do të njoftojë opinionin publik me zbatimin e plani të veprimit.


http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_11.PDF

http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_17.PDF

http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_40.PDF

http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_40.PDF

http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_37.PDF

http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_36.PDF

http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_36.PDF

http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_35.PDF

http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_34.PDF

http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_33.PDF

http://www.psh-ks.net/repository/docs/pr_Nr_32.PDF

PROKURORIA THEMELORE PRISHTINË

AKTAKUZE - PP.II.OR.975/2014 DT.28.03.2014 - KUNDER : FATBARDHA GRABANICA, E LINDUR ME 10.02.1965,NE VUSHTRRI, ME NUMER PERSONAL 1 004352609, DREJTORESHE E A UDITIMIT TE BRENDSHEM NE GJYKATEN KUSHTETUESE TE KOSOVES, SHQIPTARE, SHTETASE E REPUBLIKES SE KOSOVES.AKTAKUZE - PP/1 NR.167/2014 ME 15.04.2014 - KUNDER: FATMIR HAJRIZI, NGA I ATI BISL I RN DHE NENA XHEM I LE, E GJINISE BREZNICA, I L IND UR ME 27.01 .1962, NGA LIPJANI, RR. \"SKENDERBEU\", SHQI PTAR, SHTETAS I KOSOVES.AKTAKUZE - PPII-NR.244/2014 ME 06.11.2014 - KUNDER TE PANDEHURIT: NEXHAT XHAFA, I BIRI I ZEQIRIT DHE ZARIFE, E GJINISE SHABANI, I LINDUR ME 16.08.1974 NE FSH. SVARAQAK I POSHTEM KOMUNA E VUSHTRRISE ,ME VENDBANIM RR\"NENA TEREZA\", I MARTUAR, KA TE KRYER SHKOLLEN E MESME, ZYRTAR POLICOR, GJENDJES SE DOBET EKONOMIKE, SHQIPTAR, SHTETAS I REPUBLIKES SE KOSOVES ,I ESHTE SHQIPTUAR MASA E PARABURGIMIT PREJ DT.L3.03.2014 DERI ME DT.24.04.2014 E PASTAJ NE ARREST SHTEPIAK DERI ME DT.12.08.2014.AKTAKUZE - PP.LL.NR.3947/2014 DT.22.10.2014 - KUNDER : ENVER HAJRULLAHU, I BIRI I JANUZIT, I LINDUR ME 05.12.1975, NE FSHATIN GODEN, KOMUNA GJILAN, ME NUMER PERSONAL 1000314389, ME VEND BANIM NE FSHATIN ZHEGER, KOMUNA GJILAN, EKONOMIST, I MARTUAR, BABA I 3 FEMIJEVE, KA TE KRYER FAKULTETIN EKONOMIK, I GJENDJES SE MESME EKONORNIKE, ISH KESHILLTAR I ASAMBLESE KOMUNALE NE GJILAN, SHQIPTAR, SHTETAS I REPUBLIKES SE KOSOVES.AKTAKUZE - KUNDER: NAIM KRASNIQI, NGA I ATI NUHI DHE E EMA NAZMIJE, E GJINISE ISMAJLI ,I LINDUR ME DT.L2.03.1979, NE FSHTAIN GRASHTICE KOMUNA PRISHTINE, ME VENDBANIM NE TE NJEJTIN VEND ,I MARTUAR, KA TE KRYER SHKOLLEN E MESME ,I GJENDJES SE MESME EKONOMIKE, SHQIPTAR, SHTETAS I REPUBLIKES SE KOSOVES.AKTAKUZE - PP.JI.NR.3950/2014 DT.23.09.2014 - KUNDER: FETAH RUDI, I BIRI I LAHIT, I LINDUR ME 10.08.1964, NE PANORC, ME VENDBANIM NE RUD, KOMUNA MALISHEVE, ISH KESHILLTAR I ASARNBLESE KOMUNALE NE MALISHEVE, SHQIPTAR, SHTETAS I REPUBLIKES SE KOSOVES.AKTAKUZE - PP.II.NR.3936/2014 DT.22.09.2014 - KUNDER: JETON THAQI, I BIRI I RIFATIT, I LINDUR ME 10.11.1985, NE FSHATIN YANIK, KOMUNA SKENDERAJ, ME NURNER PERSONAL 1 500268936, ME VEND BANIM NE PRISHTINE, RR. \"THEODOR MUZAKU\" NE \"MATI 1 \", ISH KESHILLTAR I ASAMBLESE KOMUNAJE NE SKENDERAJ, SHQIPTAR, SHTETAS I REPUBLIKES SE KOSOVES.AKTAKUZE ME KERKESE PER SHQIPTIMIN E URDHRIT NDESHKIMOR - PP.NR.916/13 DT. 18.09.2014 - ME DATEN 02.09.2013 ,RRETH ORES 16:45, NE PRISHTINE, RRUGA \"FEHMI AGANI\" AFER ZYRAVE TE AMBASADES KROATE, DERI SA ISHTE DUKE DREJTUA VETUREN E MARKES TOYOTA ME TARGA 01-106-FI DHE NE MOMENTIN KUR KISHTE TEJKALUAR KOLONEN E AUTOMJETEVE ,NJESITI POLICOR I PATRULLES E KISHTE NDALUAR DHE I KISHTE KERKUAR DOKUMENTACIONIN LETEMJOFTIMIN DHE PATENT SHOFERIN TE CILAT NUK I KISHTE POSEDUAR, I NJEJTI NE MENYRE TE DREJTPERDREJT IU OFRON SHUMEN PREJ 10 EURO ME QELLIM QE ATA TE MOS VEPROJNE NE PAJTIM ME DETYREN E TYRE ZYRTARE, NE ATE MENYRE NJESITIT POLICOR IU ESHTE DREJTUAR ME FJALET: \"PO UAJAP10 EURO EDHE PO E MSHELIM KETE PUNE ME KAQ\" ,ME TE CILIN RAST POLICET KANE DHENE URDHER PER TE DAL NGA VETURA DHE E KANE ARRESTUAR ,NDERSA VETUREN E KANE SEKUESTRUA PERKOHESISHT.AKTAKUZE - PP.I. NR.28812014 DT.15.09.2014 - KUNDER: FADIL IMERI, NGA I ATI MELUNET DHE NENA ELIFE E GJINISE MAQASTENA, I LINDUR ME 05.01.1968, NGA PODUJEVA RR.\"SKENDERBEU\" NR.144, KA TE KRYER SHKOLLEN E MESME, MARTUAR, IPUNESUAR, IGJENDJES SE MESME EKONOMIKE, SHTETASE I REPUBLIKES SE KOSOVESAKTAKUZE - PP.I.NR.L250/2013 DT.LL.08.2014 - KUNDER: BAJRAM SHEHU, NGA I ATI MUHARREM DHE NENA MEJREME E GJINISE BRECA, ILINDUR ME 22.04.1958, PRISHTINE, ME VENDBANIM NE PRISHTINE RR.\"LORDI BAJRON\", I MARTUAR, KA TE KRYER FAKULTETIN EKONOMIK, I GJENDJES SE MESME EKONOMIKE, SHQIPTAR, SHTETAS I REPUBLIKES SE KOSOVES, GJENDET NE PRABURGIM NGA DT.25.12.2013


ROKURORIA THEMELORE PRISHTINË


AKTAKUZE - PP.I. NR.549/2014 DT05.08.2014 - KUNDER: MENTOR HAJRULLAHU, NGA I ATI SHERIF DHE NENA MIRVETE, E GJINISE BLLACA, I LINDUR ME 22.10.1982, NE GJILAN, ME VENDBANIM NE FSHATIN PERLEPNICE KOMUNA GJILAN, KA RE KRYER SHKOLLEN E MESME, PUNETOR, I GJENDJES SE DOBET EKONOMIKE, SHQIPTAR, SHTETAS I REPUBLIKES SE KOSOVESAKTAKUZE - KUNDER: VALON SALIHUT, IBIRI I YRNERIT DHE BEHIJES, E GJINISE LSTREFI, I LINDUR ME 23.08.1986, NE PRISHTINE, KU EDHE JETON ,RR. \"SALI NIVICA\", HYRJA 2, NR.6, SHQIPTAR, SHTETAS I REP. SE KOSOVES, IPARNARTUAR, KATE KRYER FAKULTETIN JURIDIK, DREJTOR DREJTORATI NE AKI, I GJENDJES SE RNESME EKONOMIKE, ME PARE I PAGJYKUAR, KUNDER TIJ NUK ZHVILLOHET PROCEDURE PER NDONJE VEPER TJETER PENALE, MBROHET NE LIRIAKTAKUZE - PP.NR.908-3/2007 DT.03.07.2014 - KUNDER: 1. GANI DRAGUSHA, NGA I ATI SHEMSI DHE NENA EMINE, E GJINISE KUQI, I LINDUR ME 06.03.1949, NE FSH.BERNICE E EPERRN E, TANI ME VENDBANIM NE PRISHTINE, JAGJA ULPIANA D-1-H.8 NR.L6, SHQ IPTAR, SHTETAS I REPUBLI KES SE KOSOVES, KA TE KRYER FAKULTETIN, I GJENDJES SE MESME EKONOM IKE.AKTAKUZE - PP/1 NR. 315/2014 DATE 12.06.2014 - KUNDER: ARJANIT KRASNIQI, NGA I ATI ADEM DHE NENDA SANIJIE, I LINDUR ME DT. 07.10.1986 NE NISH-SERBI, ME VENDBANIM NE PRISHTINE RR. \"RIFAT BORGJEVIQ\" HYRJA 6 M. 9, I PAMARTUAR, KATE KRYER FAKULTETIN EKONOMIK, I PUNESUAR NE TEB ME POZITE ANALIST I KREDIVE PER BIZNESE TE VOGLA DHE TE MEDHA, SHQIPTAR, SHTETAS I REP. SE KOSOVES.AKTAKUZE - PPI.NR.51/2014 DATE.1O.O6.2014 - 1. ZEJNULLAH KRASNIQI, NGA I ATI RASIM DHE E EMA MEVLUDE, E GJINISE SAHITI, I LINDUR 07.12.1965, NE SIBOVC, ME VENDBANIM NE NE RR.\"DURRESI, NR.9 OBILIQ, I MARTUAR, ME PROFESION TEKNIK I XEHETARISE, KA TE KRYER FAKULTETIN ADMINISTRATE PUBLIKE, I GJENDJES SE MESME EKONOMIKE, SHQIPTAR, SHTETAS I R. KOSOVESAKTVENDIM - PP..NR. 8836I13 DT. 06.06.2014 - HEDHET POSHTE, KALLEZIMI PENAL, NR. I LENDES AKK - DLK-02-2750/13, KUNDER TE DYSHUARIT SALI BERISHA, I LINDUR ME DT. 02.07.1958 NE FSHATIN BERAN I EPERM, KOMUNA E PEJES, KU EDHE E KA VENDBANIMIN ME NR. PERSONAL1009761060, ME PROFESION JURIST, KRYEN DETYREN E GJYQTARIT NE GJYKATEN THEMELORE NE PEJE, ME PERKATESI ETNIKE, SHQIPTAR, SHTETAS I REPUBLIKES SE KOSOVES.AKTAKUZE - PP.I.NR.510-112012 DT.06.06.2014 - KUNDER: 1. GANI RATKOCERI, NGA I ATI SHABAN DHE NENA ZARIFE, E GJINISE JASHARI, I LINDUR ME 08.03.1954, NE FSH.LLUGAXHI KOMUNA LIPJAN KU DHE TAN I JETON, KA TE KRYER SHKOLLEN E MESME, I GJENDJES SE MIRE EKONOMIKE. SHQ IPTAR, SHTETAS I REPUBLIKES SE KOSOVESAKTAKUZE - PP. L-NR.302/2007 ME OS.O6.20T4 - KUNDER TE PANDEHURVE: 1 1. B LUL BEQAJ, I B.IRI I HYQERIT E XHEVAHIRES, I. LINDUR ROE 14.0 . PNZREN, ME VENDBARUM NE PNSHTME RR.\"GUSTAV MAJER\'\', NR. 17/5, 1 M . BABA I TRE FEMIJEVE, KA TE KRYER FAK:ULTETIN E SHKENCAVE POLITIKE, SHTETAS REPUBLIKES SE KOSOVES.AKTAKUZE - PP.N R.671-S/08 DT.21.05.20 14 - KUNDER: I .JJAHRI HABANL I BIRI I KAMERIT DHE A ILES I LI ND UR ME 01.03.1963 NE FSH. DEDI KK 1ITROVICE ME VENDBANIM NE MITROVI CE IT \"BAJRI\" NR. 16 .SHQIPTAR. SHTETAS I REPUBLIKES SE KOSOVES. I MARTUAR. BABA I KATER FEMIVE. KATE KRYER FAKU LTETIN E XEHETARISE, ISH KR YETAR I 8 PK-SC.AKTAKUZE - KUNDER SADETE MUSLIU, N GN I ATI MI L AZIM DHC E EM A A BIDE. C VA J;A:RISC GUSH1, E J INDUR ME 24.08.1 966 NE R IMAN ISH RC- P RI HT I NC, F: H. LLAPASH TICC-PODUJCVC. SHQIPTORC, SHT ETASC E KOSOVES. C MARTUAR. NCNC C TRE FCM IJE\\\'C. KO TE KRYCR HKOL KNC MC:SMC. C PA PUNC. C GJCNDJES .C MCSMC CKONOMIKC, K UNDCR SAJ NUL.... 2JWI LLOHCT PROCE<.LURE PER NDONJC VCPER TJCTER PENA LE.
previous
11-20 Nga 36
next

.

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)