Hamit Xhaferi:Shqyrtime letrareLindi ne fshatin Zajaz te Kercoves, R. Maqedonise.Shkollen fillore e kryen pjeserisht ne vendlindje dhe ne Tetove.

1961 - Jeton familjarisht ne Tetove.

1969 - Maturoi ne Gjimnazin e Tetoves ne paralelen pedagogjike.Qe nga ky vit e fillon punen e tij edukativo arsimore si mesues.

1973 - E kryen Shkollen e Larte Pedagogjike ne Shkup pa shkeputje nga puna.

1978 - Kreu studimet per Gjuhe dhe Letersi Shqipe ne Fakultetin Fililogjik ne Shkup.Po kete vit, me rastin e dites se arsimit, Keshilli drejtues i Ministrise rajonale - Tetove i ndane Mirenjohje per rezultatet e jashtezakonshme qe ka arritur ne lemin e arsimit dhe edukimit.

1981-2001 - Emerohet profesor i Gjuhes dhe Letersise Shqipe ne Gjimnazin e Tetoves ku punoi panderprere gjer me tetor 2001.

1985 - Mbaroi studimet pasuniversitare ne Universitetin e Prishtines dhe merr graden magjister i shkencave filologjike.

1986 - Anetar i Keshillit te takimeve nderkombetare te perkthyesve letrare qe jane organizuar ne Tetove.

1991 - Eshte nder themeluesit e Shoqates se Arsimtareve te Gjuhes dhe te Letersise Shqipe ne Tetove.

1995 - Eshte nder themeluesit e revistes per letersi, kulture, art dhe ceshtje shoqerore V l e r a ne Tetove, anetar i redaksise dhe redaktor i rubrikes - Visare.

1995-2001 - Punon ne Universitetin e Tetoves dhe ligjeron lenden Letersia e sotme shqipe dhe me vone Letersia gojore shqiptare.

1996 - Mbrojti disertacionin e doktoratures ne Universitetin e Prishtines dhe mori graden shkencore doktor i shkencave filologjike.

Ka botuar nje varg punimesh shkencore, artikuj letrar, studime, recensione, trajtesa, pervjetore, shpalime figurash letrare dhe arsimore dhe krijime poetike ne te perkohshmet shqipe te Kosoves, Shqiperise dhe Maqedonise.

1996 - Botoi vepren shkencore: Epika popullore shqiptare e treves se Kercoves, Shtypshkronja - „ARBERIA DESIGN“, Tetove.

1997 - Botoi vepren shkencore: Poezia popullore shqiptare e periudhes se reformave te Tanzimatit, Shtypshkronja - „ARBERIA DESIGN“, Tetove.

1998 - Eshte anetar i Lidhjes se Shkrimtareve Shqiptare te Maqedonise.
2000 - Botoi vepren shkencore: Figura emblematike te shqiptarizmit (Autore dhe vepra), Shtepia botuese „CABEJ“, Tetove.

2001 - Lidhe marredhenie te rregullt pune me orar te plote ne Universitetin e Evropes Juglindore ne Tetove, si profesor i lendes Gjuhe shqipe me studime dhe me vone profesor i Letersise se vjeter shqipe me letersi gojore.

2002 - Si perfaqesues i UEJL-it zgjidhet anetar i Komisioni shteteror te matures ne R. Maqedonise.

2003 - Epika popullore shqiptare e treves se Kercoves (ribotim), Voka-4, Tetove.

2004 - Fjalor juridik (Shqip - maqedonisht - anglisht), Grup autoresh, National Democratic Institute for International Affairs Botoi: Bomat grafiks - Shkup.

2004 - Kahe letrare (Studime, artikuj, kumtesa), Interlingua, Shkup 2005 Studime dhe trajtesa nga letersia gojore, Interlingua, Shkup

2006 - DALLIMET GJUHESORE MIDIS GJINIVE DHE FIGURA E GRUAS NE POEZINE POPULLORE, Qendra per Hulumtime Shkencore e Fakultetit Pedagogjik te Universitetit te Evropes Juglindore – Tetove, 2006, 204 faqe.

Shqyrtime letrare, Hamit Xhaferi

2007 - Veper shkencore:PARAJSA DHE FERRI NE TRADITEN POPULLORE SHQIPTARE NE MAQEDONI, Projekt hulumtues shkencor ndermjet Institutit per Kulture te Vjeter Sllave dhe Hamit Xhaferit, Shkup, 2007.

Prej vjetesh ka marre pjese ne simpoziume dhe konferenca shkencore kombetare dhe nderkombetare ne Turqi, Shqiperi, Kosove, Maqedoni etj.

VEPRA TË BOTUARA:

1. Vepër shkencore: Epika popullore shqiptare e trevës së Kërçovës, Hamit Xhaferi, Shtypshkronja - „ARBERIA DESIGN“, Tetovë, 1996, 230 faqe.

2. Vepër shkencore: Poezia popullore shqiptare e periudhës së reformave të Tanzimatit, Hamit Xhaferi, Shtypshkronja „ARBERIA DESIGN“, Tetovë, 1997, 312 faqe.

3. Vepër shkencore: Figura emblematike të shqiptarizmit (Autorë dhe vepra), - Hamit Xhaferi, Shtëpia botuese „ÇABEJ“, Tetovë, 2000, fq. 291

4. FJALOR JURIDIK (Shqip – maqedomisht – anglisht), Botues NDI – National Democratic Institute, for International Affairs, Shtypur në Bomat grafiks, 2004, Shkup, 639 faqe.

5. Studim letrar: KAHE LETRARE, Shtëpia botuese “INTERLINGUA”, Shkup, 2004, 190 faqe.

6. Vepër shkencore: STUDIME DHE TRAJTESA NGA LETËRSIA GOJORE, Shtëpia botuese “INTERLINGUA”, Shkup, 2005, 186 faqe.

7. DALLIMET GJUHËSORE MIDIS GJINIVE DHE FIGURA E GRUAS NË POEZINË POPULLORE, Qendra për Hulumtime Shkencore e Fakultetit Pedagogjik të Universitetit të Evropës Juglindore – Tetovë, 2006, 204 faqe.

8. Vepër shkencore: PARAJSA DHE FERRI NË TRADITËN POPULLORE SHQIPTARE NË MAQEDONI, Matica Makedonska, Shkup, 2008, fr. 248.

Etj.

PJESËMARRJE NË SIMPOZIUME SHKENCORE KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE,
PUNIME SHKENCORE TË PUBLIKUARA

1. Rreth këngëve legjendare të trevës së Kërçovës, JEHONA 1, Viti XXVII, Shkup, 1989, fq. 91-104.
2. Këngët kreshnike të trevës së Kërçovës, JEHONA 6, Viti XXVII, Shkup, 1989, fq.120-130.
3. Bota letrare dhe kombëtare e At Gjeçovit, Fakulteti i Filologjisë i UT, GLOSSA, Revistë Shkencore Filologjike, Tetovë, Nr. 1, 1999, fq. 105-111.
4. Tvore{tvoto na iselenicite od albansko poteklo vo nekoi evropski zemji/ Literary works of Albanian emigrants from Macedonia to certain Balkan and European countries, Prv me|unaroden nau~en sobir “Iseleni{tvoto od Makedonija od pojavata do denes”, Agencija za Iceleni{tvo na Republika Makedonija, Kru{evo, 3-5 avgust 2000, Skopje, 2001, Str. 347-359.
5. Trilli poetiko - letrar i Lazër Shantojës. Shkodër, 25-26 Tetor 2002
6. Bardi që këndoi për dramat kombëtare dhe historike. Tiranë, 27-28 shkurt 2003.
7. Faik Konica për alfabetin e gjuhës shqipe. Tetovës më 14-16 nëntor 2003.
8. Jehona e Tanzimatit në epikën historike të popullit shqiptar në Maqedoni, Simpozium shkencor “Shqiptarët e Maqedonisë”, Meshihati i BI në RM, Shkup, 1994, fq. 207-212.
9. Faktori koi vlijaat vrz ~uvaweto ili gubeweto na nacionalniot identitet na iselenicite so poteklo od Makedonija/ Faktorët të cilët ndikojnë në ruajtjen ose humbjen e identitetit kombëtar të mërgimtarëve me prejardhje nga Maqedonia, Vtor me|unaroden nau~en sobir, “Iseleni{tvoto od Makedonija od pojavata do denes”, Etni~ko organizirawe na iselenicite, Agencija za Iseleni{tvo na Republika Makedonija, Struga, 20-22 Noemvri 2003, Interlingua, Skopje 2004, Str. 83-93.
10. Magjia dhe praktika religjioze në bestytnitë shqiptare. Instituti Albanologjik i Prishtinës, 50 vjet studime albanologjike, Simpozium shkencor, 18-19 dhjetor 2003, Prishtinë, Botimi 2004, fq. 445-452.
11. Kahet e zhvillimit të kritikës letrare shqipe në Maqedoni, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 27.08.2004, Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Filologjisë, 23/2, Prishtinë, 2004, fq. 385-392.
12. Etni~kiot identitet na iselenicite - Albanci so poteklo od Makedonija/ The ethnic identity of emigrants - Albanians from Macedonia by origin. Republika Makedonija 60 godini po asnom, Skopje, 15-16 dekemvri 2004, Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, Zbornik od nau~niot sobir, Skopje, 2005, Str. 433-443.
13. Dukuritë e frymës moderne në letërsinë shqipe. Prishtinë, 2 shtator 2005.
14.VEPRA DHE PERSONALITETI I SHKRIMTARIT MURAT ISAKU, Tetovë, Hotel “Liraku”, 24 shtator 2005.
15. Bota poetike e Arshi Pipës. Shkodër, 30 shtator 2005.
16. Present – day from of the folk poetry among the albanians in Macedonia, SEEU REVIEW, Editor: SEE University – Tetovo, Volume 1/ No.1 / 2005, 169-183.
17. Faktorët të cilët ndikojnë në ruajtjen ose humbjen e identitetit kombëtar të mërgimtarëve me prejardhje nga Maqedonia, UNIVERSITAS, Revistë për Shoqëri, Shkencë dhe Kulturë, Viti IV, Nr.6-7, Tetovë-Vjenë, Tetor 2005, fq. 284-294.
18. Identiteti i dyfisht kombëtar i mërgimtarëve tanë në Turqi. Strugë, 21-22 tetor 2005
19. Proza poetike e Faik Konicës. Prishtinë, 8 dhjetor 2005
20. Reflektimi i etnokulturës shkodrane në etnokulturën e shqiptarëve të Maqedonisë/ The reflection of the shkodran ethno-culture in the ethno-culture of the Albanais of Macedonia. Seminari i Gjashtë Ndërkombëtar “Shkodra në shekuj”, Vëllimi I, Muzeu Historik i Shkodrës, Shkodër, 26 nëntor 2005, Botimi 2006.
21. Kodi biblik në letërsinë e vjetër shqipe, Sesion Shkencor Ndërkombëtar për Gjuhën dhe Letërsinë Shqiptare “Buzuku dhe shkrimet e hershme shqipe”, Universiteti i EJL-Tetovë, 18-20 mars 2005, Botues: Qendra për Kërkime Shkencore e Fakultetit Pedagogjik, 2006, fq.64-75.
22. Dene{niot oblik na narodnata poezija kaj albancite od Makedonija/ Contemporary forms of folk poetry among Albanians in Macedonia, Folklorot i sovremenite op{testveni procesi, Struga, 28-29 oktomvri 2004, Makedonski Folklor, Spisanie na Institutot za Folklor “Marko Cepenkov” God. XXXII, Br.63, Skopje, 2006, Str. 135-143.
23. Identiteti i dyfisht kombëtar i mërgimtarëve presparë në diasporë, Sesion Shkencor Ndërkombëtar, Prespa, kurbeti-riatdhesimi, Kranjë – Prespë, 01-02.VII. 2006, Botoi Shoqata “Prespa na bashkoi” – Çikago, fq. 46-54.
24. Koliqi krijues i mitit në prozën moderne shqipe. PRISHTINË, 14.08. – 24 - 25.08. 2006
25. Poezia satirike e Gjergj Fishtës. Universiteti i Evropës Juglindore, Katedra e Gjuhës dhe e Letërsisë Shqipe, Tetovë, 24 nëntor 2006
26. Moderniteti dhe krijimtaria imagjinare e Rexhep Qosjes, Sesion shkencor, 70 – vjetori i lindjes së akademik Rexhep Qosjes, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Dega e Letërsisë, Prishtinë 19 tetor 2006, Krijimtaria shkencore dhe letrare e Rexhep Qosjes, Prishtinë, 2007, fq. 251-266.
27. IDILA E SEVDASË NË LIRIKËN EROTIKE TË ALI ASLLANIT.
Vlorë, 19-20 dhjetor 2006, Konferenca shkencore Ali Asllani, princi i lirikës shqiptare, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Akademia e Shkencave – Tiranë, Universiteti Teknologjik „Ismail Qemali“ Vlorë, Botoi „Maluka“, Tiranë, 2007, fq. 26 - 45.
28. Tekstet bashkëkohore shkollore, pararendës kulturor dhe arsimor për integrim mbarëkombëtar. Shkup, 2-3 mars, 2007.
29. Përfytyrimi i parajsës tek popujt dhe civilizimet. Shkup, Zëri i Pelagonisë, Mars 2007
30. The international cooperation in the field of Albanological Studies, Contemporary Albanian philology: Achievements and perspectives, The conference takes place in the building of the Faculty of Philology and Arts os St. Petersburg State Univerity (September, 26, 27, 28 and 29), and in the building of the Institute of Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences/ Bashkëpunimi ndërkombëtar në fushën e studimeve albanologjike, Simpozium Shkencor Ndërkombëtar, Universiteti Shtetësor i Sankt-Peterburgut, Albanologjia e sotme: Arritjet dhe perspektivat, Fakulteti i Filologjisë dhe të Arteve të Universitetit Shtetëror të Shën Peterburgut – Katedra e përgjithshme, Instituti i Studimeve Gjuhësore të Akademisë së Shkencave të Rusisë, Sankt-Peterburg, 26-29 September 2007.
31. Ndikimi i rrethanave historiko-shoqërore në letërsinë shqipe gjatë shek. XIX-XX, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 24.08.2007, Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Filologjisë, 26/2, Prishtinë, 2007, fq. 383-392.
32. Zef Serembe – poet vitesh të stuhishme dhe vegimesh, Simpoziumi III Ndërkombëtar “Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve”, Universiteti i EJL-Tetovë, Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit, Katedra e Gjuhës dhe e Letërsisë Shqipe, 28-29 prill, 2008
33. Kush rrëfen në romanin e Petro Markos, Sesion shkencor, Universiteti Teknologjik „Ismail Qemali“ Vlorë, 21-22 maj 2008
34. Nekoi zaedni~ki motive od raniot Albanski folklor so eposite Ilijada i Odiseja/ Disa motive të përbashkëta nga folklori i hershëm shqiptar me Iliadën dhe Odisenë/ Some common motives of the early Albanian folklore and the Iliad and Odyssey/ Ohrid 18.10.2006/ Makedonski Folklor, Spisanie na Institutot za Folklor “Marko Cepenkov” - Skopje, Godina XXXIV, Broj 65, 2008, Str. 225-238.
35. Kosova në lirikën poetike të Ali Podrimjes, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Filologjisë, Sesion shkencor “Kosova dhe letërsia shqipe”, Prishtinë, 28-29 gusht 2008.
36. Mbi tipologjinë e raporteve letërsi-shoqëri: rasti shqiptar/ On the typology of relations literature-society: the Albanian case/ Shkenca në shërbim të shoqërisë shqiptare, Libri i përmbledhjeve, Takimi i tretë vjetor i Institutit Alb-Shkenca “IASH 2008”, ERIK BOTIME, Tiranë, 1-3 shtator 2008.
37. Tipare pellazgo – ilire të eposit homerik/ Shkenca në shërbim të shoqërisë shqiptare, Simpoziumi “Identiteti dhe integrimi shqiptar në epokën e globalizimit, ” Takimi i tretë vjetor i Institutit Alb-Shkenca “IASH 2008”, Salla e Universitetit “UFO”, Tiranë, e martë, 2 Shtator 2008.
38. Ngjyrimet nacionale dhe domethënia universale në letërsinë shqipe dhe në disa letërsi evropiane, Seminari II Ndërkombëtar i Albanologjisë, Sesioni Shkencor i Letërsisë, Ohër, 26 shtator 2008.
39. Elementet e përbashkëta të epikës shqiptare tek disa popuj të Ballkanit, Common Elements of Albanian Epics in Some Balkan Nations, Zaedni~ki elementi na albanskata epika kaj nekoi Balkanski narodi, XVII Me|unaroden simpozium za Balkanski folklore, 17 th International symposium for Balkan folklore, Institut za folklore “Marko Cepenkov” - Skopje, Folklorot I zaedni~kite kulturni vrednosti na Balkanot, The folklore and the common cultural values on the Balkans, Ohrid-Ohrid-Ohër, Kongresen Centar na Univerzitetot sv. “Kiril i Metodij”, Cingress Centre of the University ss. “Cyril and Methodius”, 6 -9. 10. 2008.
40. Refleksione mbi çështjen e alfabetit dhe Kongresit të Manastirit, Konferencë shkencore ndërkombëtare, Tubimi i 3-të Kulturor-Shkencor Shqiptaro-Gjerman – Simpozium albanologjik, Kongresi i Manastirit: Sfidë mes traditës dhe risisë në kulturën e shkrimit shqip, Deutsch-Albanische kultur-Wissenschaftliche tagung, Albanologisches symposium zum thema: Der Kongress von Manastir – Herausforderung zwischen tradition und neuerung in der Albanischen schriftkultur, Institut für Vergleichende und Indogermanische Sprachwissenschaft sowie Albanologie, Departement II Sprachen und Kommunikation Fakultät für Sprach – und Literaturwissenschaften (13/14), Ludwig-Maximilians-Universität München, 7-8 November 2008, Munih - Gjermani, 7-8 Nëntor 2008.
41. Nikolla Naço për çështjen e alfabetit dhe shkollës shqipe, Konferencë mbarëkombëtare, Me rastin e 100-vjetorit të Kongresit të Manastirit, DITA E ABC-së, “Nga ëvetarët e Naum Veqilharxhit te Kongresi i Manastirit”, Universiteti i Korçës “Fan Noli”, Bashkia Korçë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Drejtoria Arsimore Rajonale, Korçë, 14 Nëntor 2008.
42. Refleksione mbi çështjen e alfabetit, Konferencë shkencore “100 vjet bashkim gjuhësor”, 100 vjet shkruajmë njësoj (1908-2008) Kongresi i Manastirit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Shkup, Hotel Holiday Inn, 21-22 Nëntor 2008.

Sivjet në Manifstimin poetik:"Drini Poetik",Prizren,9-10 maj 2012 do të ligjëroj temën "Poezia shqiptare nëpër kohë brenda njëqindvjetorit të Pavarësisë"

Kontakti:

Universiteti i Evrops Juglindore – Tetovë
Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
Katedra e Gjuhës dhe e Letërsisë Shqipe

h.xhaferi@seeu.edu.mk
h.xhaferi@hamitxhaferi.com

Përgatiti:Floripress:Flori Bruqi

Comments

Popular posts from this blog

Libra të rinj - Shkarkim falas

Ese për Vitin e Ri

Poezi të zgjedhura nga GJERGJ FISHTA (23 tetor 1870 - 30 dhjetor 1940)